رشد ۸۱۱ واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - NEWS -

روز گذشته شاخص كل بورس ۸۱۱ واحد رشد كرد و نمادهاي گروه خودرو با افزايش در قيمت پاياني مواجه شدند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار ۸۱۱ واحد رشد كرد و به رقم ۱۸ هزار و ۴۸۳ واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با ۰۳ واحد رشد به رقم ۷۱ هزار و ۶۴۸ واحدي دست يافت. شاخص آزاد شــناور نيز با ۱۹۱ واحد رشد تا رقم ۹۸ هزار و ۱۱۸ واحدي باال رفت و شاخصهاي بازار اول و دوم هر يك به ترتيب ۱۰۱ و ۶۲۱ واحد افزايش يافتند. گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس خودرو، ايرانخودرو و پااليش نفت تهران به ترتيب با ‪۰۲ ۳۲، ۴۵،‬ و ۵۱ واحد تاثير مثبت بيشــترين نقش افزاينده را در دماسنج بازار داشتند. در طرف مقابل فوالد مباركه اصفهان، گروه صنعتي پاپ شــو و مخابرات ايران با ‪۳۱ ۸۳،‬ و ۳۱ واحد تاثير منفي روي دماســنج بازار بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص داشتند. در معامالت روز گذشته قيمت اكثر سهمها در گروه خودرو روند رو به افزايشي را سپري كرد. بهطوري كه در نمادهاي پرمعامله همچون ايرانخودرو، پارسخودرو، زامياد و آهنگري تراكتورســازي ايران روند قيمتها از دو تا پنج درصد رو به افزايش بود و در تعدادي از اين نمادها صف خريد مشاهده ميشــد. در گروه فرآوردههاي نفتي ۵۱ ميليون و ۵۴۷ هزار سهم دادوستد شد كه ارزش آن به نزديك پنج ميليارد تومان رســيد. در اين گروه نمادهاي با ارزش معامله باال همچون پااليش نفت بندرعباس و پااليش نفت تهران مقداري در قيمت پاياني رشــد كردند. قنديها روز گذشته به جز در تعداد معدودي از نمادها روند رو به كاهش را تجربه كردند و ماشينآالت و دستگاههاي برقي نيز اكثرا شاهد روند افت در قيمت پايانيشان بودند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم حدود ۰۵۱ ميليارد تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن ۸۸۴ ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۵۴ هزار و ۵۳۴ نوبت داد و ستد بود. از جمله معامالت درون گروهي روز گذشته ميتوان به داد و ستدهايي در نماد شركتهاي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، پتروشيمي شازند، سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي و ايرانترانسفو اشاره كرد. همچنين در پايان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته دو نماد بازگشايي شد. براساس اين گزارش، نماد معامالتي حق تقدم شركت بينالمللي توسعه ساختمان (ثاختح) با توجه به اعالم مهلت پذيرهنويسي و نماد معامالتي شركت سيمان كردستان(سكرد) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مبني بر انتخاب اعضاي هياتمديره بازگشايي شدند. گفتني است روز گذشته درگروههاي فلزي و معدني معامالتي اكثرا متعادل و مثبت در جريان بود، نمادهاي كمنگنز، فباهنر، فوالژ، زنگان، كاما، فجر، فزرين، فرآور، كطبس، كروي و كبافق از اقبال بيشــتري برخوردار بودند تا جايي كه نمادهاي كروي، كطبس، كمنگنز و فجر با صف خريد همراه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.