شرقعسلويهقطبسرمايهگذاري خارجيميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- در پي اعالم برنده مناقصه منطقه ويژه اقتصادي پارســيان، رييس ســازمان توسعه و نوســازي معادن و صنايع معدنــي ايران گفت: اين منطقه ويژه به زودي به قطب سرمايهگذاري خارجي ايران تبديل خواهد شد.

مهدي كرباسيان- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت- با اشاره به آخرين وضعيت منطقه ويژه پارسيان اظهار كرد: قرارداد با پيمانكار منطقه ويژه پارسيان منعقد و عمليات اجرايي ساخت بندر نيز آغاز شده است و وزير نفــت حمايت كامل اين وزارتخانــه را براي تامين گاز و احداث پتروشيمي اعالم كرده است.

آنچه به گفته كرباســيان به عنوان حمايت وزارت نفت براي تامين گاز منطقه ويژه پارســيان مطرح شــده اســت، از اينرو اهميت دارد كه اين منطقه به عنوان منطقه ويژه استقرار صنايع انرژيبر شروع به كار كرده است، چرا كه نزديكي به مخزن گازي پارسجنوبي، دسترسي به خطوط حملونقل دريايي، وجود گاز شيرين به ميزان قابل برداشت باالتر از ۰۰۱ ميليون مترمكعب در روز، افزايش توانمنديهاي همزمان كرانه و پسكرانه با استفاده از ظرفيتهاي توسعه ساحلي و دسترسي به منابع آب باعث شده ايــن منطقه داراي مزيت باال براي ســرمايهگذاري روي صنايع انرژيبر باشــد. اينها همه مزيتهاي دسترسي به انرژي آسان و مسيرهاي صادراتي است.

تشكيل كار گروه مشترك با شركت پتروشيمي ديگر موضوعي بود كه اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به آن اشــاره و اظهار كرد: در حال حاضر كارگروه مشتركي با پتروشيمي تشكيل شده اســت كه باعث شده پروژههاي مورد اجرا در اين كارگروه قرار بگيرند.

وي در ادامــه افزود: تاكنون پنج ســرمايهگذار داخلي براي فعاليــت در اين منطقه مراجعه كــرده و زمينهاي خود را نيز دريافت كردهاند كه عمليات مهندســي نيز در آن منطقه شروع شده است.

كرباســيان در ادامه با اشاره به ورود شركتهاي خارجي نيز عنوان كرد: دو شــركت خارجي بينالمللي نيز از جانب شركت پتروشــيمي براي فعاليت در اين منطقه معرفي شدند كه آماده ســرمايهگذاري هســتند. مجموع اين اوصاف نشان ميدهد كه منطقه پارسيان يكي از زمينههاي جدي سرمايهگذاري خارجي در ايران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.