افزايش شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قيمت توليدكننده بخش معدن در فصل بهار سال ۶۹۳۱ به عدد ۶/۸۱۲ رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل ‪۶/۷ (۱/۳۰۲)،‬ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل ‪۱/۴۱ (۵/۱۹۱)،‬ درصد افزايش داشته است.

شــاخص قيمت توليدكننده بخش معدن فصل بهار سال ۶۹۳۱ (بر مبناي ســال پايه۰۰۱= ۰۹۳۱) كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته اســت، درصد تغييرات شاخص كل در چهار فصل منتهي به فصل بهار ســال ۶۹۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم توليدكننده كل بخش معدن) ۷/۲ اســت كه نسبت به تورم چهار فصل منتهي به فصل زمستان ‪(۱/۴- ۵۹۳۱‬ درصد)، افزايش داشته است.

در فصل مورد بررسي بخش «استخراج كانيهاي فلزي» بيشترين تاثير را بر افزايش ۶/۷ درصدي شاخص قيمت بخش معدن داشته است.

شاخص قيمت در بخش «اســتخراج كانيهاي فلزي» با ۹/۶ درصد افزايش نسبت به فصل قبل از عدد ۳/۸۹۱ به ۱/۲۱۲ رسيد. اين افزايش بيشتر تحت تاثير افزايش ۷/۰۲ درصدي فعاليت «استخراج سنگ مس» به وجود آمده است.

به گزارش ايرنا در فعاليت «استخراج سنگ مس»، شاخص قيمت در فصل بهار ۶۹۳۱ از رقم ۰/۹۶ به ۳/۳۸ رســيد كه به اين ترتيب نسبت به فصل قبل به ميزان ۷/۰۲ درصد افزايش نشــان داده اســت. افزايش مذكور بهطور عمده ناشــي از افزايش قيمت ماده معدني «كنســانتره مس» است.

تغييرات شــاخص قيمت در ســاير فعاليتها، تاثير بسزايي در تغيير شاخص كل بخش معدن نداشته است.

شــاخص قيمت توليدكننده ‪)Producer price index(‬ متوسط قيمت كاالها و خدماتي اســت كه بنگاهها به ازاي توليد كاال و خدمات دريافت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.