آهن طي ۲ ماه اخير ۰۴ درصد گران شد

Jahan e-Sanat - - NEWS - بازار فلزات

رييس اتحاديه آهن و فوالد با بيان اينكه گراني مواد اوليه و نوسانات قيمت جهاني باعث شده قيمت آهن در سطح بازار از ابتداي تيرماه تاكنون ۰۴ درصد افزايش پيدا كند، گفت: سود افزايش آهنقيمتفقطبهجيبتوليدكنندگان مواد اوليه ميرسد.

محمد آزاد با اشــاره به اينكه در توافق جديد آهنفروشان و سازمان امور مالياتــي تخفيف ۴۹ درصدي لحاظ شــده اســت، اظهارداشــت: براســاس اين توافق آهنفروشــان فقــط ۵/۰ درصــد از درآمد خود را صرف پرداخت ماليات بر ارزشافزوده خواهند كرد.

وي بــا بيان اينكــه اميدواريم با اين توافق بخشي از آهنفروشان كه مغازههاي خود را تعطيل كرده بودند به بازار كار برگردند، افزود: البته بازار آهن همچنان درگير ركود اســت با اين وجود گراني مواد اوليه و نوسانات قيمت جهاني باعث شده قيمت آهن در سطح بازار از ابتداي تيرماه تاكنون ۰۴ درصد افزايش پيدا كند.

به گزارش تسنيم، رييس اتحاديه آهن و فوالد تصريــح كرد: در حال حاضــر هر كيلو تيرآهــن از ۰۰۶۱ تومــان به دو هزار و ۰۱ تومان و هر كيلو ميلگرد از ۰۰۸۱ تومان به ۰۰۵۲ تومان رسيده است. همچنين قيمت ورقهاي فوالدي هم از ۰۰۳۲ تومان به ۰۰۹۲ تومان رسيده است.

وي با اعالم اينكه سود اين افزايش قيمت فقط به جيب توليدكنندگان مــواد اوليه ميرســد، گفــت: در حــال حاضر قيمت شــمش آهن از ۰۵۳۱ تومــان بــه دو هــزار تومان رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.