توليد ۴3۴ هزار دستگاه خودرو در ۴ ماهه امسال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در چهار ماهه اول امسال بيش از ۴۳۴ هزار دستگاه انواع خودرو توليد شده است.

به گزارش تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماهه منتهي به پايان تيرماه امسال ۴۳۴ هزار و ۵۹۲ دستگاه انواع خودرو توسط خودروسازان داخلي توليد شــد كه نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته ۶/۷۱ درصد افزايش يافته است.

به گــزارش وزارت صنعت در اين مــدت ۰۱۴ هــزار و ۳۷۶ دســتگاه خودروي ســواري توليد شــد كه در مقايسه با مدت مشابه خود در سال ۵۹ رشد ۹/۰۲ درصدي را نشان ميدهد.

همچنين در چهار ماهه نخســت امسال ۹۱ هزار و ۴۸۲ دستگاه وانت، ۳ هــزار و ۴۰۳ دســتگاه كاميــون، ۲۸۴ دســتگاه اتوبوس، ۱۹۲ دستگاه مينيبــوس و «ون» به تعــداد ۱۶۲ دستگاه توليد شده است.

به گزارش ايرنا، گفتني اســت در تيرماه امســال نيز ۷۲۱ هزار و ۹۰۷ دســتگاه انواع خــودرو و ۰۲۱ هزار و ۲۱۲ دستگاه خودروي سواري، ۶ هزار و ۹۵۳ دســتگاه وانت، ۰۴۸ دستگاه كاميون ،۶۶۱ دســتگاه اتوبوس، ۱۵ دستگاه ون و ۱۸ دستگاه مينيبوس توليد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.