صدايي كه بازيگر شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

„اراده„انساني„راهگشاي„زندگي„است جايزهويژههياتداورانامابهفيلمآوانتاژبامضمون كارتنخوابيرسيد.كارگردانياينفيلمرامحمدكارت برعهده داشت و درباه مواجهه خود با يك كارتنخواب در طول ســاخت فيلم گفت: يك مرد كارتنخواب از حضورش در لشــكري گفت كه فرماندهي او را محمدباقر قاليباف برعهده داشته است.

كارت در ادامه بيان كرد: اين موضوع كه مرداني از سرزمينمان كه پيش از اين از مرزهاي كشور دفاع كردهاند امروز دچار چنين آســيب اجتماعي جدي شدهاند بسيار نگرانكننده است. مسووالن مخصوصا مديران شهري نبايد از اين موضوع به سادگي عبور كنند. برنــده جايزه ويژه هيات داوران همچنين به «جهانصنعت» گفت: از آنجايي كه آوانتاژ يك فيلم شهري است و يكي از معضالت جدي تهران را واكاوي ميكند، انتظار دريافت جايزه را داشتم.

او با تاكيد بر اهميت اراده و ارزشهاي انساني افزود: اين فيلم درباره بهبود زندگي كارتنخوابهاست. با توجهبهآنچهدرپروسهساختفيلمباآنمواجهشدهام به نظر ميرســد حتي اگر بسترها فراهم نباشد كه متاسفانهفراهمنيستدرنهايتارادهانسانيمشكالت را حل خواهد كرد.جشنواره فيلم شهر در ششمين دوره خود توانست، فضاي مناسبي براي به چالش كشيده شدن آسيبهاي اجتماعي در قاببنديهاي هنر و زواياي انساني را به نمايش بگذارد. يكي ديگر از نكاتمهماينجشنوارهحضورفيلمسازانشهرستاني است كه بيش از اين كمتر ديده شدهاند.

گروه سازنده دو فيلم جاده تباهي و فرزندان نيز شنبه شب در اختتاميه جشنواره فيلم شهر برنده سه جايزه شد، گروهي شهرستاني و دور از پايتخت كه سرمايهاي كالن براي ساخت فيلم ندارد. „از„راديو„تا„سينما همچنين دريافــت جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد از ســوي رضا بازيبــرون به عنوان اولين تجربه بازيگري او در اين جشنواره جالب توجه بود. اين هنرمند ســالها در عرصه دوبله، راديو و اجراي تلويزيوني فعاليت كرده بود. اما تجربه نقشآفريني در هيچ فيلمي را نداشت.

نگاه به جشنواره فيلم شهر از آن حيث اهميت دارد كه فيلمهاي تلويزيوني فرصتي خواهند داشت تا ديده شوند و مورد بررسي و انتقاد قرار گيرند. اين در حالي است كه فيلمهاي تلويزيوني به دليل بهره بردن از بودجه صداوســيما فقط امكان نمايش در تلويزيون را دارند.

جاده تباهي اما با وجود ســاخته شدن با بودجه اندك و مميزيهاي خاص تلويزيون، توانست يكي از استعدادهاي حوزه صدا را اين بار بعد از سالها در مقابل دوربين قرار دهد و نقشآفريني او هيات داوران را شگفتزده كرد.

رضا بازيبــرون براي ايفاي نقــش كارآگاه به كارگرداني ياسر طالبي در فيلم جاده تباهي برنده بهترين بازيگر مرد بخش فيلمهاي ويدئويي شــد. او پــس از دريافــت جايزه از هيــات داوران با ابراز خوشحالي از اين موضوع اظهار كرد: دريافت جايزه براي نقشآفريني بعد از ســالها فعاليت در عرصه راديو و صدا دلنشين است.

بازيگــر نقــش كارآگاه فيلم جــاده تباهي به «جهانصنعت» گفت: جشنواره فيلم شهر ميتواند بهعنوانيكيازجشنوارههايموفقآسيادرچندسال آينده مطرح شود. با حضور چهرههاي شاخص سينما و افــراد توانمند چه در بخش داوري و چه در بخش كانديدا، موفقيت اين جشنواره دور از ذهن نيست.

بازيبرون معتقد است؛ برپايي جشنوارههاي كوچك و بــزرگ در شهرســتانها نيز ميتواند به قدرتمند شــدن سينما كمك كند. همچنين تكريم از هنرمنداني همچون بانو ژاله علو و محمود كالري اهميت و ارزش اين جشــنواره را چندين برابر كرده است.

گروه جوان دو فيلم جــاده تباهي و فرزندان با كارگرداني ياســر طالبي همچنين توانست برنده جايزه بهترين فيلم و بهترين كارگرداني براي فيلم فرزندان شود.

از سويي ديگر طالبي با ابراز خرسندي از دريافت جوايز فيلم فرزندان به «جهانصنعت» گفت: ساخت فيلم عالوه بر نگاه و برداشتهاي هنرمندانه و البته دغدغهمند نيازمند پشتيباني مالي و بودجه كافي است. فيلم فرزندان با بودجه شخصي كليد خورد. اين در حالي است كه پس از پايان پروژه همان سناريويي كه تامين مالي آن از سوي صداوسيما مقبول نبود، توسط تلويزيون خريداري شد.

„ساليق„و„برخوردهاي„شخصي„حصار„ سينماي„ايران

در ادامه حميد رســولپور، نويسنده فيلمنامه فرزندان و جاده تباهي به «جهانصنعت» گفت: نبود تهيهكننده حرفهاي و روند تجاري در ساخت فيلم موجب ميشود فيلم با دشواريهاي بيشتري ساخته شود. از سويي ديگر همين موضوع موجب ميشود تامينكنندههاي مالي مثل تلويزيون اعمال سليقه شخصيبيشتريكنند.

رسولپوربااشارهبهاهميتمميزيهادرسينماي ايران و جهان تاكيد كرد: آنچه سينماي ايران از آن رنج ميبرد مميزي نيست. قواعد چارچوبمند فني و تكنيكي سينماي ايران را به حصار نكشيده است، ساليق و برخوردهاي شخصي است كه موجب درجا زدن سينما شده است.

به گفته طالبي ســينما در ايران جدي گرفته نميشود. اين در حالي است كه اين هنر مخاطبان جدي و بيشماري دارد. مخاطبان به دليل ضعفي كه در ســينماي ايران وجود دارد ترجيح ميدهند سينماي جهان را در اليههاي مختلف ساليق خود دنبال كنند. طالبي معتقد است اگر سينماي باليوود، هاليوود و اروپا مخاطب ويژه خود را دارد به دليل نگاه صنعتي و حرفهاي به سينماســت اما مطرح شدن فيلمهاي ايراني در عرصه جهاني به دليل موفقيت و نبوغ فيلمساز و گروه او بوده است. به بيان روشنتر اين توانمنديهاي فردي ســينماگران ايراني است كه سينماي ايران را به جشنوارههاي جهاني نشان ميدهد، نه پشتوانههاي ساختاري صنعت سينما در ساخت فيلم به شكل كالن.

ايندرحالياستكهبهاعتقادرسولپورسليقهاي برخورد كردن در اختصاص بودجه به سناريو موجب فراموش شدن مخاطب ميشــود. اين موضوع در تلويزيون خيلي مشهود است. نبايد فراموش كنيم كه مخاطب تلويزيون در سالهاي اخير كاهش پيدا كرده اســت. در حالي مخاطب را از دست ميدهيم كه با نگاه حرفهاي و تجــاري ميتوان اين موضوع را متوقف كرد.

„ياسر„طالبي:„به„كارگردا „نهاي„جوان„ ب „يتوجهي„م „يشود

از ســويي ديگر كارگردان جــاده تباهي افزود: جشنواره فيلم شهر به عنوان دومين جشنواره مهم فيلمبينالملليدرايرانموجبپيشرفتسينماگران جوان شــده است. اما مسالهاي كه بسيار مهم است و نســبت به آن بيتوجهي ميشــود عدم حمايت تهيهكننده از سينماگران جوان است. هرچند اين موضوع هم به دليل انفرادي و نه صنعتي نگاه كردن بهمقولهسينماست.

ياسر طالبي همچنين با گاليه از بيتوجهي به كارگردانهاي جوان و نگاه صرفا مادي به سينما از سوي تهيهكننده معتقد است: در حال حاضر شرايط بهگونهايشدهاستكهوقتيفيلمنامهرابهتهيهكننده ارائه دهيم خواستار تامين بودجه از سوي كارگردان ميشود. تهيهكننده بيشتر موارد حاضر به ريسك برايسرمايهگذاريفيلمسينمايياولهيچكارگرداني نيست. بارها شنيده شده است كه تهيهكننده اذعان ميكند، اين تو هســتي كه خواهان ساخت فيلم ميشوي، من نيازي به ساخته شدن فيلم ندارم.

طالبي درباره زمان كليــد خوردن پروژه بعدي خود گفت: همچنان در جستوجوي تهيهكنندهاي هستم كه همراه با سناريو تامين مالي ساخت فيلم را از من نخواهد. اين موضوع بسيار دردناك است كه وقتي سراغ تهيهكننده برويم بگويد فالن رقم پول از طرف كارگردان بايد تامين شود تا تهيهكنندگي فيلم مورد قبول قرار گيرد.

„جشنواره„فيلم„شهر„و„شهرداري،„موازي„ يا„در„تضاد

جشنواره فيلم شهر با فراز و فرودهايش به پايان رسيد. آنچه در پي چنين جشنوارههايي قابل تامل اســت واكنش رسمي و غيررسمي درقبال ساخت آثار هنري اســت. آيا وظيفه يك اثر هنري، نمايش يك اثر است يا به دنبال واكاويهاي پس از آن خلق شده است.

زمانيكهنامخاصيباعنوان«شهر»بهجشنوارهاي الصاق ميشود و شهردار به عنوان يك تامينكننده فضاي نمايش در اين جشنواره شركت ميكند بايد در انتظار چه چيز بود، حال آنكه اميرشهاب رضويان بهعنوانداورجشنوارهدربخشفيلمهايكوتاهونيمه بلندداستانياعالمكردمنتقدعملكردشهردارياست و بعد از اعطاي جايزه سالن را ترك كرد.

هنر ســينما و شهرنشــيني بهگونهاي در هم آميختهاند كه نياز جدي به توجه مســووالن است. شايدپسازپايانچنينجشنوارههاييبتوانخواستار عملكردبهتريبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.