نمايش‌ناديد‌ههايي‌از‌فرامرز‌پيالرام

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- بعد از ۵4 سال بار ديگر طراحيهاي فرامرز پيالرم روي ديوار خواهد رفت تا برگي ديگر از توانمنديهاي اين هنرمند بزرگ گشــوده شود. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي گالري فردا، نمايشگاه «از طراحي تا نقاشي بعد از ۵4 سال» كه به نمايش آثار طراحي و چند نقاشي از زندهياد فرامرز پيالرام اختصاص دارد، برگ ديگري از آثار اين هنرمند بنام و بزرگ كشور را در گالري فردا ورق خواهد زد. در اين نمايشگاه، 0۵ اثر طراحي از او روي ديوار خواهد رفت.

در توضيح اين نمايشگاه آمده است: «هميشه نام برخي هنرمندان بر تارك آسمان هنر تابنده خواهد ماند؛ هنرمنداني كه دير يا زود از ميان ما ميروند ولي هنرشان زنده و پويا مانده است. از ميان اين خيل اندك هنرمندان واقعي، پيالرام هم خودش و هم آثارش رنگ و بويي ديگر داشت. هنرمندي كه با كاربرد خط در نقاشي به خطاطي شكل نويني بخشيد و آن را از چارچوبهاي سنتي خارج ساخت ولي به هنري كه ايراني بودنش غيرقابل انكار است هم كمك بسزايي كرد. او با تني چند از همفكرانش در سالهايي كه هنرهاي اصيل ايراني در مقابل موج نوگرايي قرار گرفته بود، قد علم كردند و مكتبي را پايه نهادند كه بعدها سقاخانهاي لقب گرفت و تاكنون نيز آبشخورگاه هنرمندان بعد از خود بوده است.

آثار پيالرام تابلوهايي با ساختاري محكم است كه خط در آنها با تكيه بر هنرهاي سنتي حركاتي آهنگين دارد. آهنگ خطوط در كارهاي او با تكرار يك حرف بهوجود ميآيد و حس حركت بصري را به بيننده القا ميكند. ادغام خطوط سياه و ضخيم و سفيد و نازك و تركيب آنها با عنصر خط در آثار او نوعي وحدت بهوجود ميآورد اما آثار حاضر در اين نمايشگاه به بعد ديگر شخصيت هنري اين بزرگمرد هنر ايران پرداخته و نشان داده است كه اين هنرمند آنقدر در طراحي تبحر داشته كه زمينهساز خلق آثارش در مكتب سقاخانهاي بوده است. او قطع به يقين مثالي كامل براي اين جريان است كه تا طراحي درست نباشد نميتوان اثري خلق كرد كه ارزش هنري داشته باشد.» اين نمايشگاه از 0۲ تا ۵۲ مردادماه در گالري فردا برپا خواهد شد و عالقهمندان براي ديدن آن ميتوانند از ساعت ۶۱ تا 0۲ به گالري فردا واقع در خيابان كريمخان زند، زير پل كريمخان، خيابان حسيني، كوچه اعرابي ۶، پالك ۲، واحد ۲ مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.