جشنواره‌پروين‌اعتصامي‌پاييز‌برگزار‌م ‌يشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- دبير نهمين جشنواره فيلم پروين اعتصامي از برگزاري اين رويداد در مهر يا آبانماه خبر داد و دليل تاخير در برگزاري را توضيح داد.

مازيار رضاخاني، دبير نهمين جشــنواره فيلــم پروين اعتصامي در گفتوگو با مهر درباره زمان برگزاري اين جشنواره گفت: اين جشنواره قرار بود ارديبهشتماه برگزار شود اما حاال منتظريم وزير جديد انتخاب شود و بعد از حضور وزيري كه راي اعتماد ميگيرد، شوراي سياستگذاري ما گفتوگوي خود را با سازمان سينمايي آغاز ميكند. البته پيش از اين محمدمهدي حيدريان، رييس سازمان سينمايي نظر مثبت داشت كه بتوانيم جشنواره را در مهر يا آبانماه برگزار كنيم.

وي افزود: در حال حاضر براي ما نيز همه چيز روشن نيست با اين وجود همه كارهاي اين جشنواره انجام شده و ما فقط منتظر برگزاري جشنواره هستيم. رضاخاني عنوان كرد: با توجه به اينكه زمان برگزاري جشنواره پروين اعتصامي با دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يكي شد، مجبور بوديم صبر كنيم تا بعد از انتخابات اين جشنواره را برگزار كنيم. همچنين شوراي سياستگذاري ما به اين نتيجه رسيد كه ثباتي در هيات دولت و سازمان سينمايي ايجاد شود تا بتوانيم كارها را به درستي پيش ببريم. دبير نهمين جشنواره فيلم پروين اعتصامي در پايان اظهار كرد: پيش از عيد نوروز با آقاي حيدريان صحبت كرده بوديم و كارهايمان هم پيش رفته بود اما مجبور بوديم صبر كنيم. با اين وجود داوريهاي همه بخشها انجام شده و حتي كاتالوگ آماده چاپ است و اميدوارم با حمايت سازمان سينمايي و وزارت ارشاد بتوانيم جشنواره را برگزار كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.