«شرق‌دور،‌شرق‌نزديك»‌براي‌دانشجويان‌به‌ صحنه‌م‌يرود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اينا- نمايش «شرق دور، شرق نزديك» به نويسندگي و كارگرداني حميدرضا نعيمي اجراي ويژه دانشجويان خواهد داشت. اين نمايش به درخواست عالقهمندان و دانشجويان تئاتر در روز سهشنبه 7۱ مرداد ۶۹ ساعت 8۱ با 0۵ درصد تخفيف به صحنه ميرود.

«شــرق دور، شرق نزديك» آخرين اثر حميدرضا نعيمي است كه با نقشآفريني حامد بهداد، بهناز نازي، كامبيز اميني، محسن گودرزي، كتانه افشارينژاد، بهار نوحيان و مرجان فريقي در پرديس تئاتر شهرزاد واقع در خيابان حافظ، تقاطع خيابانهاي نوفل لوشاتو و رازي شماره 74 در حال اجراست. عالقهمندان براي تهيه بليت تخفيفدار اين نمايش ميتوانند به سايت تيوال مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.