نبض بازار با گوشیهای ارزان میتپد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مجتبیعبدی-بازارخریدتلفنهای هوشمند و صنعت تولید و توسعه آن از جمله بزرگترینها در نوع خود به شمار میرود. مردم جهــان و به خصوص ما ایرانیهاعالقهخاصیبهدارابودنوارتقای تلفنهای شخصی خود داریم.

نوســانات نرخ ارز از گذشته تا کنون عاملی موثر در افزایش یا کاهش قیمت بازارکاالهایدیجیتالدرکشوربودهاست. اخیرا با سیر صعودی قیمت دالر قیمت تلفنهایهمراهنیزدستخوشتغییرشده به طوری که این تغییر به افزایش قیمتی حدود ۰2 تا ۰3 درصدی منجر شــده است. اگرچه برخی فروشندگان نیز عالوه بر اعمال نرخ دالر روی قیمتها اقدام به افزایشقیمتبهنظرشخصینیزمیکنند و همین مسله باعث مشاهده افزایش۰3 درصدی قیمتها شده است.

بر این اســاس بازار با استقبال سرد خریداران مواجه شــده است که تنها از جلوی مغازهها گذر میکنند و در انتظار کاهشنرخارزوبازگشتقیمتگوشیها هستن .د

همچنین احتکار گوشی تلفن همراه توسط برخی از فروشندگان یکی دیگر از رویدادهای مهم بازار تلفن همراه بود که درپیایناقدام،بیشترفروشندگانقیمت تمامیکاالهایشانراافزایشدادندوبرخی دیگرنیزبهامیدباالرفتنمجددقیمتهااز عرضه گوشی خودداری کردند. نکته قابل توجهاینکههمچناننبضبازارتلفنهمراه در اختیار گوشیهای زیر۰۰2 هزار تومانی استچراکهبازارایننوعگوشیهابهدلیل تقاضای باال از سوی مشتریان و به دلیل ارزان بودن، روزهای پرجنب و جوشی را سپریمیکند.

از این رو ســری به بــازار عالءالدین زدیم تا وضعیت بــازار موبایل را از زبان فروشندگان جویا شویم.

آشفتگیوضعیتبازارموبایلدر پی نوسانات ارز

نوســانات نرخ دالر مدتی اســت بر کسبوکارها تاثیر گذاشته است. از این میان میتوان به بازار کاالهای دیجیتالی میکنند. به گفته کارشناسان و فعاالن بازار، از هفتههای گذشته که نرخ دالر با سیر صعودی مواجه شد، قیمتها در بازار گوشیهای همراه در حدود ۰۵ تا ۰۵۱ هزار تومان و در بازار لوازم جانبی موبایل در حدود ۰۱ تا ۵۱ درصد افزایش پیدا کرد. همین امر سبب شده است تعدادی از واحدهای فروشگاهی، دست از فعالیت کشیده و به نوعی به تعطیالت اجباری بروند تا اوضاع بازار آرام شود.

ایــن وضعیت در بــازار تلفن همراه بهگونهای بود که وضعیت آشفته بازار ارز به نیمهتعطیل شدن برخی از مغازههای خریدوفروشگوشیتلفنهمراه،انجامید. در همین حال نیز بازار گوشیهای قاچاق که به وســیله دستفروشان به فروش میرسدبهدلیلپایینبودنقیمتنسبت به گوشیهایی که توســط مغازهداران به فروش میرســد و گــران بودن آن بهدلیل افزایش نرخ ارز، از رونق بیشتری برخوردار شد . قیمتهاثباتندارند حسین شیری یکی از فعاالن در بازار موبایل عالءالدین در اینباره به خبرنگار ما میگوید: برای افراد صرفه اقتصادی ندارد در شرایطی که دالر هر روز گرانتر میشــود، کاالی خود را با نرخ سابق به فروش برسانند. به همین دلیل در حال حاضــر برخی از فروشــندگان به ویژه فروشندگان کاالهایی که فاقد نمایندگی رسمی در کشور هستند، قیمتها را به حدی افزایش دادهاند که کمتر کســی فکر خرید به سرش میزند.

این فعال بازار تلفن همراه میگوید: ما ناچاریم همزمان با رشد نرخ دالر قیمتها را افزایش دهیــم. هر چند این افزایش قیمت در حد ۰۱ یا ۰2 درصد است اما با این حال میزان تقاضا اگرچه کم است اما چندانناامیدکنندهنیست.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر فروشندگان برای فروش محصوالت خود قیمت ثابت به مشتریان اعالم نمیکنند و سعی دارند قیمت را براساس نرخ روز یا حتی نرخ ساعتی دالر اعالم کنند. کمتر افزایش قیمت پیدا نکرده است محصول مورد نیاز خود را خریداری کنید.

اگرچه فعاالن بازار، فاکتورهای فروش را بــا نرخ دالری صــادر نمیکنند و در فهرســت قیمت نیز خبری از نرخهای دالری نیست اما با توجه به نوسانات دالر گویا فعاالن بازار چارهای جز این ندارند که قیمتها را با نرخ روز دالر محاسبه و به خریدار اعالم کنند یا اینکه اساسا قیمت را به دالر اعالم کنند. استقبال سرد خریداران بــازار خرید و فروش تلفن همراه در تهران در هفته پیش با وجود ثابت ماندن قیمتها نسبت به هفتههای گذشته باز هم با استقبال سرد خریداران مواجه بود.

هرچند در هفته گذشته خریداران بیشــتری به بازار مراجعه کردند اما در مجموع میزان خرید و فروش تلفن همراه در خیابان جمهوری تهران در حد اندکی بود و تلفن همراه دست دوم نیز آنچنان خریدارینداشت.حسینشیری،فعالبازار خریدوفروشتلفنهمراهدرتهرانگفت: کاهشعرضهتلفنهایهمراههوشمندبا گارانتی در بازار هفته گذشته سبب شده استخریدارانکمتریبرایخریدموبایل قیمتها تنها به دلیل باال رفتن نرخ ارز نیست و برخی فروشندگان قیمتهای بیشــتری اضافه بر تاثیر نرخ ارز را روی کاالهای خود، هم گوشیهای همراه و هم لوازم جانبی اعمال میکنند و کاالی خود را با قیمتی باالتر از قیمت تمام شده به فروش میرسانند.

وی ادامــه داد: برخــی دیگــر از فروشندگانبااحتکاربعضیگوشیهاکه در بازار با افزایش تقاضا مواجه شدهاند، باعث میشوند تعداد این گوشیها در بازار محدودشودودرنتیجهقیمتکاذبپیدا کنند.ایناقدامنهتنهادرموردگوشیهای جدید بلکه حتی در گوشیهایی که دو سال از تاریخ عرضه آنها به بازار میگذرد نیز اتفاق میافتد.

بهگفتهحسینشیریمشتریانتلفن همراه به سه گروه تقسیم میشوند، گروه اول کسانی هستند که با هیجان در بازار نرخ ارز به خرید تلفن همراه روی آوردهاند با این دید که ممکن است نرخ ارز باالتر از این نیز برود و قیمتها افزایش بیشتری پیدا کند. البته تعداد این افراد اندک است. گروه دوم افرادی هستند که با مشاهده افزایش نرخ ارز در خرید گوشــی مورد نیاز خود دست نگه داشتهاند با این تفکر که این هیجانات کاذب است و نرخ ارز در آینده به پایینتر از قیمت فعلی میرسد در نتیجه خرید خود را به آینده موکول میکنند.گروهسومافرادیهستندکهتنها به دلیل اینکه نیاز حیاتی به گوشی همراه دارند با نادیده گرفتن نوسانات قیمتی دل بــه دریای بازار موبایل میزنند و کاالی مورد نیاز خود را تهیه میکنند. البته افراد اینگروهاغلبکسانیهستندکهبهسمت گوشیهای ارزانقیمت میروند. صورت گرفته میزان تقاضای مشتریان از گوشــیهای زیر ۰۰2 هــزار تومانی افزایش یافت. وی با اشاره به رونق مجدد گوشیهای۰۰2 هزارتومانیدربازارگفت: طی چند ماه گذشته بیشتر مشتریان به خرید گوشیهای موبایل ۰۰۱ تا ۰۰2 هزار تومانی روی میآوردند اما هماکنون به دلیل افزایش قیمت تمامی کاالهای دیجیتالی تمایل مــردم به نمونههای ارزانقیمتتر جلب شده است.

رضا خســروی افزود: بیشتر مراکز خریدوفروش گوشیهای موبایل تهران در هفته گذشته شاهد مراجعه افراد برای گوشیهای زیر ۰۰2 هزارتومانی بودند چراکه گرانی گوشیها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده این گوشیها با تمایل کاربران روبهرو شوند.

خسروی با اشــاره به شرایط فعلی تمامی بازارهای کاالهای دیجیتالی طی هفتههای اخیر گفت: در شرایط فعلی کــه نرخ دالر و درهم ثبــات ندارد بازار گوشیهایگرانقیمتباکاهشتقاضای مشــتریان روزهای ســردی را سپری میکند. وی تصریح کرد: با شرایط فعلی اقتصادیبیشترمشتریانگوشیبهخرید گوشیهای ارزانقیمت روی میآورند.

ایــن فروشــنده بازار تلفــن همراه میگویــد: با شــرایط فعلی که قیمت تمامی گوشــیهای موبایــل باال رفته، تقاضا برای انواع گوشیهای زیر۰۰2 هزار تومانی نسبت به گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بیشتر به سمت خرید گوشیهای ارزانقیمت روی بیاورند.

هماکنون دو برند سامسونگ و نوکیا که دارای بیشــترین تنوع گوشیهای ارزانقیمت هستند توانستهاند تقاضای بیشتر مشــتریان را به خود اختصاص دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.