جدول قیمت برخی گوشیهای بازار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدل

‪Sumsung galaxy S8+‬ ‪Sumsung galaxy S8‬ ‪Sumsung galaxy J7‬ ‪Sumsung galaxy J7 pro‬ ‪Sumsung galaxy S7‬ edge

اشاره داشت. به دنبال افت و خیز شدید نرخ دالر طی هفتههای گذشــته، بازار تلفن همراه بهشدت دستخوش آشفتگی شده است چراکه بسیاری از فروشندگان دست از فروش برداشتهاند و اگر هم قصد فروش داشته باشند این محصوالت را با محاسبه نرخ روز دالر در بازار، در اختیار مشتریانمیگذارند.

از این رو بازار تلفن همراه با افزایش۰2 تا ۰3 درصدی قیمت مواجه بوده و بعضا برخی فروشندگان از فروش خودداری قیمت (تومان) 2660000 تا 2834000 2560000 980000 تا 1110000 1140000 1876000 تا 2100000 1989000 تا 2300000 2740000 تا 3640000 3700000 تا 4200000 1765000 705000 تا 750000 1590000 تا 1650000 950000 تا 1150000 1075000 1275000 1700000 1772000 فروشگاه یا شرکتی فهرست موجودی را همراه با قیمت به خریداران ارائه میکند چراکهچاپفهرستقیمتدرشرایطیکه قیمتها مــدام در حال تغییر اســت، غیرمنطقیبهنظرمیرسد.

نکته قابل توجه این است که فعاالن بازار تا چندی پیش به مشــتریان خود پیشنهاد میکردند از خرید گوشیهای همراه خــودداری کنند تا بازار به ثبات برسد،درحالیکههماکنونهمگیبراین نکته پافشاری دارند که تا دالر بیش از این به بازار مراجعه کنند.

حسین شیری اظهار داشت: انتظار ما این اســت که در روزهای آغازین شروع دولــت دوازدهم، هیجانات روی نرخ ارز فروکش کند و با ثبات نرخ ارز خریداران بیشتری برای خرید تلفن همراه به بازار مراجعه کنند اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتادهاست. افزایشقیمتواحتکار فعال بازار موبایل اظهار کرد: افزایش

کسادیبرایفروشندگانرسمی، بازار داغ برای قاچاقفروشان

رضاخسروییکیدیگرازفروشندگان در بــازار عالءالدین نیز در خصوص بازار موبایلقاچاقنیزبهخبرنگارماگفت:سود دربازارموبایلفعالدرانحصارفروشندگان موبایلهای غیررسمی یا همان قاچاق است، بازاری که با قیمت و محصوالت وسوسهانگیز هر روز در حال رشد و رونق گرفتن است. فروشندگان رسمی به دلیل دیر وارد کردن محصوالت روز در حال از دست دادن بخش نسبتا بزرگی از بازار هستند. بازار موبایل در ماه آتی شاهد ورود گوشیهایهوشمندرسمیوغیررسمی نهچندان زیــادی خواهد بود که باعث میشود موبایلهای حال حاضر بازار ایران دچار افت قیمت تدریجی شوند.

بازار داغ گوشیهای ارزان در تهران

به گفته رضا خســروی، همزمان با افزایش قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار که به دلیل روند صعود قیمت ارز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.