بلوکهکنندهتبلیغاتمرورگرکرومازراهرسید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تعطیلی در ادامه رکود رضاخسرویبااشارهبهتعطیلیبرخی فروشندگان در ادامه رکود میگوید: رکود در بازار باعث شده بسیاری از فروشندگان مغازههای خود را تعطیل کنند به طوری که برخی از آنها مغازههای خود را واگذار کردهاند و به شغل دیگری پرداختهاند. در حال حاضر نیز اکثر فروشندگان با فروش لــوازم جانبی از جمله قــاب و محافظ ...و کســب سود میکنند و امور خود را میگذرانند، در غیر این صورت مجبورند هزینههای خود مثل اجارهبها، مالیات ...و را از جیب بپردازند.

ویادامهداد:برخیدیگرازفروشندگان نیز با توجه به روی آوردن تقاضا به سمت گوشــیهای ارزانقیمت تنها روی این نوع گوشیها متمرکز شدهاند و از فروش گوشیهای گرانقیمت دست کشیدهاند.

خســروی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم در بازار تلفن همراه افزود: تورم و گرانی کاالهای ضروری مصرفی مردم و نیز پایین بودن سطح درآمد مردم باعث شده قدرت خرید مردم در بازار موبایل کاهــش یابد به طوری که مشــتریان مــا در حالی که گوشــیهای جدید با سختافزارهایقویتربهبازارارائهشدهاند، تنهاازنظرقیمتیوباتوجهبهمیزانتوانی که در پرداخت هزینه دارند گوشی خود را انتخاب و خریداری میکنند.

ویادامهداد:دراینحالمصرفکننده مجبور است به دلیل نداشتن توان مالی از امکانات ضعیف و گوشیهای بیکیفیت اســتفاده کند، به همیــن دلیل اکثر خریداران در نهایت از خرید خود راضی نیستندچراکهبهنوعیمجبوربهپذیرش و خرید آن کاال شدهاند.

فارس-اگرازنمایشتبلیغاتویدئوییخودکارخستهشدهاید،میتوانید ازمرورگرکروماستفادهکنیدکهبهابزاربلوکهکردنومدیریتتبلیغاتمجهز شده است.تازهترین نسخه از این مرورگر اینترنتی به امکاناتی مجهز شده که به کاربران امکان میدهد تنها تبلیغاتی را مشاهده کنند که دوست دارند در معرض دیدشان قرار گیرد.مرورگر کروم گوگل پیش از این آگهیهای-pop up که به صورت فلش تهیه شده و نمایش داده میشدند را بلوکه میکرد و اعالم کرده که از سال 8۱۰2 تمام آگهیهایی را که در سایتهای اینترنتی موجود باشند و با خطمشیهای نشر آگهی مصوب گروه ‪Coalition for‬ BetterAds مطابقت نداشته باشند، حذف خواهد کرد.فناوری بلوکه کردن آگهی کروم که در نسخه رومیزی و اندروید این مرورگر موجود است، از طریق بخش تنظیمات در آدرس settings/content/ads موجود اســت.از این طریق هم بلوکه کردن آگهیهای نامناسب به طور خودکار ممکن است و هم میتوان آگهیهای خاص در سایتهای خاصی را بلوکه کرد. همچنین از این طریق میتوان روندهای خاصی را در تبلیغات بلوکه کرد. به عنوان مثال از نمایش آگهیهایی که ناگهان نمایش داده و شده و خواندن مطالب را مختل میکنند،جلوگیریکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.