حذف واسطه از ارتباط ایران با۰۷۱ اپراتور دنیا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از حذف واسطه از ارتباط بینالمللایرانبا۰۷۱ اپراتورارتباطیومحتواییدنیاازآخرهمینهفتهخبر و وعده داد که بر اثر این اقدام کیفیت اینترنت تحویلی به اپراتورهای ایرانی بهبودمییابد.محمدجوادآذریجهرمی،معاونوزیرارتباطاتاعالمکرد:ازروز پنجشنبهارتباطاتبینالمللایرانبابیشاز۰۷۱ اپراتورارتباطیومحتواییدنیا باحذفواسطههایمتعددبهصورتمستقیمبرقرارخواهدشد.ویتاکیدکرد: اثرات این کار بهبود جدی کیفیت اینترنتی تحویلی زیرساخت به اپراتورهای ایرانیونیزبهبودکیفیتسرویسهایایرانیمستقردرشبکهملیاطالعاتدر سایرکشورهایدنیاخواهدبود.مدیرعاملزیرساختگفت:میتوانامیدواربود که شرایط برای کسبوکارهای سرویسهای ایرانی در خارج از مرزهای کشور فراهمشود.آذریجهرمیتاکیدکرد:اینمهمبراساسسندالزاماتتوسعهشبکه ملی اطالعات و بازطراحی شبکه ارتباطات بینالملل ایران و اصالح مدلهای مسیریابیسابقوعقدتفاهمبینالمللیمتعدداست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.