۵ تریلیون دالر هزینه برای اینترنت اشیا تا سال ۱۲۰۲

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- اقبال به اینترنت اشیا در میان صاحبان مشاغل روزبهروز در حال افزایش است و صرف هزینه توسط شرکتهای تجاری در این زمینه تا سال 2۱۰2 بهپنجتریلیوندالرمیرسد.گزارشجدیدموسسهبیآیاینتلیجنس، نشانمیدهدکهنسلجدیداینترنتموسومبهاینترنتاشیادرحالمتحول کردنجهاناستواتصالتقریباهمهابزارووسایلموجوددرجهانبهاینترنتاز اینطریقوافزایشعظیمحجمدادههایتولیدشده،دوتحولمهمیاستکه از این طریق حاصل میشود.در این گزارش که از طریق جمعآوری پرسشنامه ازبیشاز۰۰۵ صنعتوشرکتبزرگدرسراسرجهانتهیهشده،چشماندازی جالب و حیرتانگیز از آینده دنیای فناوری ترسیم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.