آخرين پرده اختالف آخوندي و قاليباف

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اشكان‌نظا‌مآبادي- آخرين روزهاي حكمراني قاليباف در خيابان بهشــت با اقداماتي همراه شــده كه براي مخالفان او چندان خوشــايند نيست؛ ترككردن كار از ســوي مديران آقاي شــهردار تا «اســتخدامهاي اتوبوسي» در شهرداري تهران مخالفــان را عصباني كرده و حاال نوبت به وزارت راه و شهرسازي رسيده تا با حكم قضايي مانع افتتاح ايستگاه متروي فرودگاه امام شود. سابقه اختالف آخوندي و قاليبــاف به «بيگانگي رويكرد» اين دو نسبت به هم بر ميگردد؛ بيگانگي عميقي كه آخوندي آن را «رويكرد سوداگرانه» نامگذاري كرده اســت. تكيه او بر كرسي وزارت راه و شهرسازي همين قدر ميان شهرداري و وزارت راه اختالفبرانگيز بود كــه كار را به دوبار البي حاميان قاليباف در مجلس براي استيضاح آخوندي كشاند. حاال در روزهاي آخر شهرداري قاليباف، وزارت راه و شهرســازي پــرده پايانــي اختالفها را كنار زده و با «حكم قضايي» به جنگ شهرداري رفته است.

«عدم تاييد طرح ايمني متروي تهرانفرودگاه امام» در شوراي عالي فني امور زيربنايي موضوعي است كه چندي پيش توسط وزارت راه و شهرسازي اعالم شد و حاال با پيگيري قضايي افتتاح اين ايستگاه كه قرار بود در 16 مرداد انجام شــود به حالت تعليق درآمده است. دادگستري روز گذشته با صدور حكمي به فرمانده پليس آزادراه تهران- قم و فرمانده فرودگاه امام خميني دســتور داد تــا زماني كه طرح ايمني خــط ۸ متروي تهران به تصويب شــوراي عالي فني امور زيربنايي وزارت راه و شهرســازي نرســيده و اجرا نشده باشــد، افتتاح و بهرهبرداري اين خط را متوقــف كند. در اين حكم آمده اســت كه «در صورت تمرد از دســتور قضايي مطابــق قانون اقــدام الزم انجام خواهد گرفــت»؛ موضوعي كه نشــان ميدهد متــروي فرودگاه در تاريــخ مقرر افتتاح نخواهد شد. ‌شاهكار‌مشترك‌بهبهاني‌و‌نيكزاد عدم تاييد فنــي متروي فرودگاه امام بهطور كلي به «رعايت نشدن حريم ريلي جاده» مربوط اســت؛ بر اســاس ماده 5 قانون ايمني راهها و راهآهن، ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشــي و تاسيسات به شــعاع ۰۰1 متر از انتهــاي حريم راهها بدون كســب مجوز از وزارت راه ممنوع اســت. با اين وجود اين پروژه در وزارت راه و ترابري كليد خــورده و بيتوجهي مسووالن وقت وزارت راه به اين موضوع نيز سوالبرانگيز است.

يــك منبــع آگاه در وزارت راه و شهرســازي در اين خصوص به «جهان صنعت» ميگويد: «كلنگ اين پروژه در ابتدا در وزارت راه و ترابري توســط علي نيكزاد و حميد بهبهاني زده شد و از همان ابتــدا براي حريم خطوط ريلي كه باعث عدم تاييد ايمني شــده كشــيدن فنس پيشنهاد شده بود.» اين پيشنهاد احتماال براي پايين بردن هزينههاي احداث توسط بهبهاني ارائه شــده و اكنون همين اقدام براي وزارت راه و شهرســازي دردسرساز شده است.

پيگيريهاي «جهانصنعت» نشــان ميدهد اين مشكل در برخي پروژههاي مشــابه كشــور نيز وجود داشته است؛ ايســتگاه متروي ترمينال جنوب يكي از نمونههاي بارز اين معضل اســت كه در حريم ريلي تهران قرار دارد. نمونه ديگري در راهآهن ورامين وجود دارد كه مصوبه احداث آن توسط وزارت راه و شهرسازي صادر شده و اين خط ريلي هم در حريم ريلــي قرار دارد. از ســوي ديگر متروي گلشهر- هشتگرد نيز در درون باكسهاي بتني براي كاهش هزينهها با سنگريزه پر شده كه باعث ايجاد آلودگي صوتي و كاهش ايمني خواهد شد.

‌وعده‌ معاون‌ حمل‌ونقل‌ ترافيك‌ به‌ رسان ‌هها

پيش از اين در يكي از جلسات مشترك مســووالن وزارت راه و شهرســازي بــا مسووالن شركت مترو تهران مقرر شده بود طرح ايمني خط مترو تهران- فرودگاه امام(ره) با توجه به همجواري آن با آزادراه تهران- قم از ســوي شركت مترو تهران تهيه شود تا پس از بررسي شوراي عالي فني امور زيربنايي وزارت راه و شهرسازي و در صورت نبود يــا رفع ابهامات مورد تصويب قــرار گيرد. در حال حاضر طرح ايمني خط مترو تهران- فرودگاه امام كه از سوي شــركت مترو تهران تهيهشده، مورد تاييد شورا نيست. با اين حال معاون حملونقل ترافيك شــهرداري تهران از افتتاح خط هشــت متــرو تهران در روز دوشــنبه مورخ 16 مردادماه سالجاري به رســانهها خبــر داده اســت. تالش «جهانصنعــت» براي برقراري ارتباط با مسووالن مترو به منظور پاسخگويي در مورد اين موضوع بينتيجه ماند.

‌ايرادات‌فني‌به‌مترو‌ارســال‌شده‌ بود

يــك منبــع آگاه در وزارت راه و شهرســازي ميگويد: «ايــرادات طرح ايمنــي اين خط متــرو در قالب نامهاي به شركت مترو تهران ارسال شده بود و شركت مترو تهران، در تاريخ ۷ مردادماه ســالجاري طرح ايمني مربــوط را به دبيرخانه شوراي عالي فني امور زيربنايي وزارت راه و شهرســازي ارائه كرد كه با توجه به ايرادات فني و ايمني و عدم تاييد كارشناســان شورا، قابل طرح در شوراي عالي فني امور زيربنايي نيست.»

در اين شرايط شــركت مترو موظف اســت، ظرف ۰1 روز كاري نســبت به ارائه طرح ايمنســازي كه توسط مشاور ذيصالح تهيهشــده باشد با لحاظ شرح خدمــات مورد تاييد شــوراي عالي فني اقدام نمايند تا وزارت راه و شهرســازي به قيد فوريت، ضمن بررســيهاي الزم، موضوع را در شوراي عالي فني مطرح و نتيجه را اعالم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.