تاكيد‌آخوندي‌بر‌پشتيباني‌فرانسه‌از‌مبادالت‌ اقتصادي‌

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير راه و شهرسازي در مالقات با دبير دولت و وزير مشاور در امور خارجه فرانسه بر ضرورت پشتيباني فرانسه از مبادالت اقتصادي دو كشور تاكيد و با اشاره به قراردادهاي خريد هواپيما گفت: ايران بر تداوم پشتيبانيهاي الزم از جمله تامين قطعات و ارائه اطالعات فني تاكيد دارد. عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با آقاي ژان باپتست لمون، دبير دولت و وزير مشاور در امور خارجه فرانسه نيز مالقات كرد.

عباس آخوندي در ابتداي اين ديدار با ابراز خرسندي از حضور هيات فرانسوي در مراسم تحليف حسن روحاني رييسجمهور دولت دوازدهم گفت: خوشبختانه ديدارهاي ايران و فرانسه در اين دولت منجر به اتفاقات خوبي شد و دو كشور توانستند در اجراي قراردادهاي مشترك به موفقيت برسند. وزير راه و شهرسازي با اشاره به قرارداد با ايرباس و همچنين مذاكره با شركت آلستوم و شركت ونسي، گفت: عالوه بر مذاكرات حملونقلي، دو كشور مذاكرات خوبي در حوزه مسكن و شهرسازي داشتند و بر همين اساس ايران خواستار پايبندي فرانسه بر انجام تعهدات خود است. وي با تاكيد بر ضرورت پشتيباني فرانسه از مبادالت اقتصادي دو كشور گفت: با توجه به تهديدهاي اخير آمريكا كه بر عملكرد شركتهاي اروپايي تاثيرگذار است ايران خواستار مواضع سياسي دولت فرانسه، آلمان و در سطح باالتر اتحاديه اروپا است. وزير راه و شهرسازي با ابراز اميدواري از اينكه اروپا همچنان به تعهدات برجامي خود پايبند باشد، گفت: از پيگيريهاي مسووالن فرانسوي براي در اختيار قرار دادن يك خط اعتباري به ايران با هدف رفع موانع مالي و توسعه روابط دو كشور در حوزه زيرساختها خوشحاليم.

آخوندي به تالش ايران براي رساندن سهم ريل به ۰3 درصد اشاره كرد و گفت: نوسازي ناوگان ريلي در حوزه بار و مسافر نيازمند جذب سرمايهگذار است، اين درحالي است كه ايران برنامههاي مهمي براي نوسازي ناوگان جادهاي، هوايي و دريايي خود دارد كه اميدواريم عامل همكاري گسترده ايران با اروپا در زمينه زيرساختها شود. وزير راه و شهرسازي همچنين به قراردادهاي ايرباس و ATR اشاره كرد و با بيان اينكه مذاكرات با اين دو كمپاني ادامه دارد، گفت: ايران بر تداوم پشتيبانيهاي الزم از جمله تامين قطعات و ارائه اطالعات فني تاكيد دارد. آخوندي با بيان اينكه براساس برجام قطعات و ساير خدمات وابسته از سوي شركتهاي طرف قرارداد بايد در اختيار ايران قرار بگيرد، تصريحكرد: نبايد براي هر سرويس كوچكي نيازمند مكاتبه و مذاكرات جديد باشيم.

در اين ديدار همچنين ژان باپتست لمون با تاكيد برگسترش همكاريها با ايران به ويژه در حوزه اقتصادي، گفت: فرانسه از تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي با ايران بســيار خرسند است و بر ادامه دار بودن جلسات كميسيون اقتصادي مشترك دو كشور تاكيد دارد. ما ميخواهيم كه فراتر از حرف و كالم درخصوصانجامپروژههايمهمزيرساختيدربخشحملونقلبايكديگرمذاكره و آن را اجرايي كنيم تا جوابگوي مشكالت مردم تهران باشد.

وي با اشــاره به اجراي بخشــي از قراردادهاي خريد هواپيما از ايرباس و ATR و ابراز خرسندي از تحويل هواپيماهاي نو به ايران گفت: ايران و فرانسه ميتوانند در زمينه هوايي همكاريهاي نزديكي با يكديگر داشته باشند با اين حال براي ادامه قراردادها به تاييد دولتي ايران و پيشپرداخت براي تحويل باقي هواپيماهانيازمنديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.