انبو‌هسازان‌راه‌اشتباه‌رفت ‌هاند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزارت‌راه- دبير ستاد ملي بازآفريني شهري گفت: بانك مسكن هزار ميليارد تومانازمحلاستمهالمسكنمهروچهارهزارميلياردتومانازمنابعداخليخود را به صورت وام نوسازي بافت فرسوده پرداخت ميكند. محمدسعيد ايزدي گفت: در روزهاي اخير هزار ميليارد تومان تسهيالت نوسازي براي اعطا به انبوهسازان ابالغ شد كه در واقع اتفاق بزرگي براي حمايت از انبوهسازان در نوسازي بافتهاي فرسوده محسوب ميشود. وي افزود: جلساتي را با بانك مركزي و معاونت اجرايي درخصوص دو مصوبه داشتيم كه اعطاي تسهيالت به انبوهسازان يكي از آنها بود و توسط بانك مركزي انجام شد. مصوبه دوم هم كه اميدواريم ابالغ شود به ميزان هزار ميليارد تومان تسهيالت براي مردم در نظر گرفته شده است. معاون وزير راه و شهرسازي درخصوص نحوه تامين تسهيالت نوسازي بافتهاي فرسوده گفت: بانك مسكن از محل استمهال مسكن مهر مبلغ هزار ميليارد تومان به اضافه چهار هزار ميليارد تومان كه خودش اضافه ميكند تسهيالت نوسازي۲1 درصد به مالكان و ساكنان بافتهاي فرسوده پرداخت ميكند. ايزدي پرداخت اينتسهيالترافرصتيكمنظيربرايانبوهسازانوخريدارانمسكندربافتهاي فرسوده دانست و گفت: ساز و كاري كه اين مصوبه در نظر گرفته تضمين فروش براي انبوهسازان فراهم ميكند زيرا با توجه به سود هشت درصد قطعا تقاضا براي خريد اين واحدها باال ميرود. انبوهسازي كه ميخواهد در اين بافتها پروژهاي را شروع كند با استفاده از سرمايهگذاري خرد از طريق مالكان وجوهي دريافت ميكند، خودش هم پولي ميگذارد و اگر دو سپرده ۰۴ ميليون توماني در بانك بگذارد ۰61 ميليون تومان وام با سود هشت درصد دريافت ميكند كه در تاريخ ايران بيسابقه است. وي تصريح كرد: وجود 6/۲ ميليون مسكن خالي در كشور نشان ميدهد كه انبوهسازان تاكنون راه را اشتباه رفتهاند لذا بايد از اين به بعد در سرمايهگذاري دقت كنند. قطعا بافت فرسوده بهترين نقطه براي سرمايهگذاري اســت. مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري با اشاره به آمار رو به رشد پروانههاي ساختماني در بافت فرسوده تهران گفت: آمار پروانه صادره در كل شهر تهران از ابتداي سالجاري تا االن منفي بوده اما در مناطق 11 و ۲1 معادل 56 درصد رشد داشته است. اين نشان ميدهد سرمايهگذاران متوجه شدهاند بايد كجا ورود كنند. ايزدي به رشــد متوسط قيمت مسكن در منطقه ۲1 اشاره و خاطرنشان كرد: گزارش بانك مركزي از بازار مسكن در تيرماه سالجاري نشان ميدهد بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۲1 با 13 درصد افزايش تعلق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.