61‌هزار‌كيلومتر‌راه‌شرياني،‌بزرگراه‌م ‌يشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا- معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تبديل61 هزار راه شرياني به بزرگراه در دستور كار قرار دارد و مصوبه اخير مجلس امكان تبديل راه اصلي به بزرگراه از طريق سرمايهگذار بخش خصوصي را ميدهد، گفت:53 هزار كيلومتر راه شرياني، ظرفيت تبديل به آزادراه و بزرگراه را دارند. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تبديل 16 هزار راه شرياني به بزرگراه در دستور كار قرار دارد و مصوبه اخير مجلس امكان تبديل راه اصلي به بزرگراه از طريق سرمايهگذار بخش خصوصي را ميدهد، گفت:53 هزار كيلومتر راه شرياني ظرفيت تبديل به آزادراه و بزرگراه را دارند. خيراهلل خادمي، مديرعامل شركت ساخت و توسعه با اشاره به شروع عمليات اجرايي باند دوم محور هفتگل-باغملكبخشيازكريدورترانزيتبيناستانيخوزستان-اصفهانچهارمحال و بختياري به طول ۲5 كيلومتر اظهار داشت: با ساخت باند دوم اين مسير و تبديل آن به بزرگراه بخشي از كريدور ترانزيتي بين استانهاي خوزستان- اصفهان- چهارمحالوبختياري تكميل ميشود. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ظرفيت باالي استان خوزستان در حوزه ترانزيت و ميزان ترافيك گفت: با توجه به ظرفيتهاي كشاورزي، نفتي، صنعتي استان خوزستان، ترافيك باري در اين مسير هم باال است از سوي ديگر اين استان از دو مرز چذابه و شلمچه به كشور عراق متصل ميشود بنابراين ظرفيت مسافري آن هم قابل توجه است. وي ادامه داد: با توجه به ميزان جابهجايي بار و مسافر در اين محور، جادههاي استان خوزستان در جابهجايي بارهاي ويژه (بارهاي سنگين) در رتبه اول و در جابهجايي مسافر در رتبه سوم كشور قراردارند.خادميباتاكيدبراينكهاتصالمحورهايارتباطياستانخوزستان با ساير استانهاي ديگر از جمله كريدور جنوبي و اتصال آن به استانهاي حاشيه خليجفارس، اتصال آن از شرق به استان فارس و اتصال آن به استان چهارمحالوبختياري بسيار حائز اهميت است، افزود: عمليات اجرايي محور ارتباطياهوازبهاصفهانشروعشدهاستكهعمالبندرامامومناطقجلگهاي خوزستان را به مركز كشور يعني اصفهان متصل ميكند و اين عمليات خط فاصل اهواز به ايذه بين هفتگل به باغ ملك به طول ۲5 كيلومتر به صورت باند دوم شروع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.