پيگيري‌توسعه‌اشتغال‌در‌استان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نماينده مردم شهرستان رشت در مجلس شوراي اسالمي گفت: صنايع كوچك عامل جذب، اشتغال و آموزش نيروي كار ماهر هستند. غالمعلي جعفرزادهايمنآبادي با حضور در شركت شهركهاي صنعتي استان با مديرعامل، معاونين و مديران اين مجموعه ديدار و گفتوگو كرد.

نمايندهمردمشهرستانرشتدرمجلسشوراياسالميدرخصوصاهميتصنايع كوچك بيان كرد: بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط در فراهم كردن بستر مناسب براي نوآوري و افزايش صادرات نقش مهمي دارند و عامل جذب، اشتغال و آموزش نيروي كار ماهر هستند. وي در ادامه افزود: فراهم كردن بسترهاي مناسب براي كارآفريني و نوآوري در جذب و هدايت سرمايهها در مسير توسعه اقتصادي كشور بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

جعفرزادهايمنآبادي ضمن گراميداشت 1۲ مرداد، روز حمايت از صنايع كوچك درخصوص حمايت از صاحبان صنايع بيان كرد: صنايع كوچك با صاحبان واقعي آن رونق مييابد؛ صاحباني كه اين روز متعلق به آنهاست و بايد در جهت توسعه روزافزون صنايع كوچك در سالي كه از سوي رهبر معظم انقالب با عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شده است همه با هم دست در دست هم دهيم تا شاهد رشد و شكوفايي بيش از پيش صنعت كشور و استان به ويژه صنايع كوچك باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.