مهران‌م‌يتواند‌الگوي‌توسعه‌باشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرعامل شركت توزيع برق ايالم در ديدار با فرماندار، اعضاي شوراي شهر و معتمدين شهرستان مهران گفت: شهرستان مهران با توجه به اينكه در حال حاضر دروازه عتبات عاليات و از سويي با توجه اينكه نزديكترين مرز زميني به كشور عراق است، ميتواند در توسعه استان نقش بسزايي ايفا كند. هادي شيرخاني در همين باره افزود: مردم شريف مهران در ايام جنگ تحميلي ثابت كردهاند كه از شجاعترين و وفادارترين مردمان هستند از اينرو بايد در خدمتگزاري به اين مردم از هيچ تالشي فروگذار نبود. وي در پاسخ به مشكالت مردم در حوزههاي نيرورساني اظهار كرد: براي تامين برق روستاهاي زير پنج خانوار اولويت با روستاهايي است كه داراي سكنه هستند ولي با اين وجود اين شركت تمام روستاهاي مذكور را در ليست نيرورساني قرار داده و در صورت تامين منابع برقدار خواهند شد. شيرخاني با اشاره به اينكه مردم در شهرستان مهران از تعرفه تخفيفي مصرف بهرهمندند، تصريح كرد: نوع تعرفهها يا حتي افزايش يا كاهش تعرفههاي مصرف از حدود اختيارات شركتهاي توزيع خارج است و تصميمگيري در رابطه با آن در حدود اختيارات دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.