افتتاح‌فاز‌نخست‌تصفي ‌هخانه‌فاضالب‌اسالمشهر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فازنخستتصفيهخانهفاضالباسالمشهرباحضورحميدچيتچيانوزيرنيرو،معصومه ابتكار معاون رييسجمهور و رييس سازمان محيطزيست و سيدحسينهاشمي استاندار تهران افتتاح شد. حميد چيتچيان در مراسم افتتاح اين تصفيهخانه با اشاره به اهميت و ضرورت احداث تصفيهخانهها گفت: در دولت يازدهم ۲۴ تصفيهخانه فاضالب در كشور احداث و به بهرهبرداري رسيد. وي ضمن اشاره به اينكه1/1 دهم ميليون مترمكعب فاضالب در هر شبانهروز در كشور تصفيه ميشود، افزود: در ابتداي دولت يازدهم3/۸ ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش فاضالب قرار داشتند كه اين ميزان در پايان دولت يازدهم به 5/6 ميليون نفر افزايش پيدا كرده است. وزير نيرو ضمن تقدير از شركت مهندسي آبفاي جنوبغرب استان تهران تصريح كرد: دسترسي به آب آشاميدني سالم از مهمترين اهداف ايجاد تصفيهخانهها است. چيتچيان با بيان ظرفيت تصفيهخانههاي كشور خاطرنشان كرد: در مجموع ۰1 مدول فاضالب در 9 شهر استان تهران احداث شده و از اينرو ظرفيت تصفيهخانهها از ۰۰5 مترمكعب در شبانهروز در ابتداي دولت يازدهم به ۴59 هزار مترمكعب در شبانهروز در پايان دولت يازدهم در استان تهران رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.