اجراي‌سند‌تحول‌بنيادين‌آموزش‌و‌پرورش‌ در‌گلستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديركل آموزش و پرورش گلســتان از اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در استان خبر داد و گفت: حل مشكل بيكاري گلستان نيازمند توازن بين رشتههاي تحصيلي است. محمدرضا وطني در نشست خبري اظهار كرد: سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مهمترين سند پيشرو در اين حوزه است. وي به اجراي سند تحول در گلستان هم اشاره و تصريح كرد: تحول در مدرسه و توازن بينشاخهاي دو رويكرد اصلي در اجراي اين سند است و در ايجاد تحول در مدرسه دو سياست مشاركت و مدرسهمحوري را در پيش ميگيريم. وطني افزود: اگر مديران نتوانند شرايط احراز تحول مديريت آموزشگاهي در استان را كسب كنند، بين ۰۲ تا 5۲ درصد آنها پااليش ميشوند. وي از آموزش و پرورش به عنوان مهمترين نهاد تعليم و تربيت رسمي و عمومي نام برد و افزود: تعليم و تربيت ساحتهاي مختلفي دارد كه بايد به همه ابعاد آن توجه شود. وطني با يادآوري اينكه آموزش و پرورش به تنهايي قادر به تحقق اين مهم نيست، اضافه كرد: هدف نهايي در اين زمينه دستيابي دانشآموزان به مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف است و دانشآموزان نهتنها در زمينه علمي بلكه در ابعاد مختلف بايد آموزش ببينند. مديركل آموزش و پرورش گلستان در پايان خاطرنشان كرد: با توسعه متوازن رشتههاي تحصيلي، با كمك ديگر دســتگاههاي اجرايي تالش ميكنيم معضل بيكاري را در استان حل كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.