كارگاه‌آموزشي‌راهبري‌و‌نگهداري‌تصفي ‌هخان ‌ههاي‌فاضالب‌

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به منظور آموزش علمي و كاربردي كارشناسان شركت فاضالب استان گيالن با فرآيندهاي تصفيه فاضالب، دفتر بهرهبرداري از تاسيسات فاضالب معاونت بهرهبرداري اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان «راهبري تصفيهخانههاي فاضالب» كرد. بنا بر اين گزارش پنداشته، استاد دانشگاه گيالن بهعنوان مدرس اين كارگاه با حضور در محل تصفيهخانههاي فاضالب رشــت، انزلي و الهيجان ضمن آموزش مباحث فرآيند تصفيه، با بازديد كارشناسان از واحدهاي تصفيهخانه آموزش عملي را نيز ارائه كرد. گفتني است در اين كارگاه آموزشي موضوعاتي با عنوان پارامترهاي شاخص بهرهبرداري، فرآيندهاي مختلف تصفيه، ارزيابي عملكرد هر واحد فرآيندي، تفسير نتايج آزمايشگاهي و تجهيزات مورد استفاده در تصفيهخانهها مورد آموزش و بحث و بررسي قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.