كاهش‌بيش‌از‌3‌درصدي‌مصرف‌آب‌در‌اصفهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با بيان اينكه جدي بودن بحران كمآبي در فالت مركزي كشور امري غيرقابل انكار است، اظهار داشت: وقوع پياپي خشكسالي در كشور بحران كمآبي را به يكي از معضالت اساسي تبديل كرده است. پس در چنين شرايطي مهيا كردن بسترهاي فرهنگسازي مصرف بهينه آب يكي از نيازهاي مبرم به شمار ميآيد. اين درحالي است كه در سه ماهه اول سالجاري با صدور اخطاريه به مشتركين پرمصرف، توزيع بروشور، بررسي مصارف انشعابات خاص، شناسايي انشعابات غيرمجاز، بازديدهاي ميداني، نصب بنر صرفهجويي در سطح شهر منجر به كاهش مصرف بيش از سه درصدي آب در اصفهان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.