طرح‌نوسازي‌تاكس ‌يهاي‌فرسوده‌در‌گرگان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرعامل سازمان مديريت حملونقل بار و مسافر شهرداري گرگان از آغاز ثبتنام تاكسيهاي مدل 13۸6 در طرح نوسازي خبر داد. احمد ساالري گفت: با توجه به عمر ۰1 ساله تاكسي، مدلهاي 6۸ نيز فرسوده بهشمار ميروند و تسهيالت به مالكان اين تاكسيها تعلق ميگيرد. وي افزود: در اين راســتا ۰۲ ميليون تومان وام با سود61 درصد به مالكان تاكسي كه در اين طرح ثبتنام كردهاند، پرداخت ميشود و اميدواريم تاكسيرانان داراي خودروي تا مدل 6۸ هرچه سريعتر براي ثبتنام در طرح نوســازي اقدام كنند. ساالري گفت: اين طرح پيرو مصوبه هيات وزيران درخصوص طرح نوسازي ۰9 هزار دستگاه تاكسي فرسوده در سراسر كشور است كه از بهمنماه سال 139۴ آغاز شد و تاكنون بيش از ۰5۲ تاكسي فرسوده در گرگان نيز نوسازي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.