مبینوانکیشتحریمنیست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بورس- روز گذشــته جلسه معارفه شرکت مبینوان کیش با شفاف شدن در خصوص آخرین وضعیت مالی و برنامههای آینده برگزار و اعالم شــد تا دو روز آینده 10 درصد سهام این شــرکت در بازار فرابورس عرضه خواهد شــد. مدیرعامل این شرکت در پاسخ به سوال «جهان صنعت» که آیا مبینوان کیش جزو شرکتهای تحریم شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپاست، اظهار داشت این شرکت در لیست تحریمها قرار ندارد و هیچگونه آسیبی برای آینده سهامداری آن وجود ندارد و تعامالت این شرکت در بازار داخلی و خارجی بر اساس اهداف تعریفشده عملیاتی خواهد شد. بر اساس این گزارش، معاون توسعه کسبوکارشرکتگسترشالکترونیکمبینایران اخذ مجوز ‪Air Media WIFI‬ به عنوان اولین شرکت ایرانی ارائهدهنده این خدمت در صنعت هوایی کشــور را مهمترین دســتاورد سال 96 مبینوانعنوانکردوگفت:تجمیعکنندهخدمات ارزش افزوده، سامانه نمایش درخواستی )VOD( و مجوز ‪Air Media WIFI‬ مجوزهایی هستند که مبینوان کیش در طول این سالها اخذ کرده است.بیستوچهارمیننشستخبری«یکدیدار، یک عرضه» مربوط به تشــریح وضعیت شرکت مبینوان کیش در حالی در فرابورس برگزار شد که در این نشست ضمن حضور خبرنگاران متعددی از رسانههای خبری، نمایندگانی از شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطالعات مالی نیز حضور یافتند تا ابعاد و زوایای فعالیت و عملکرد این شرکت بیش از پیش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در ابتدای این نشســت خبری معاون توسعه کسبوکار شرکت گسترش الکترونیک مبینایراندرخصوصمحورفعالیتاینهلدینگ و شرکت زیرمجموعه آن یعنی مبینوان کیش که با نماد «اوان» در بازار فرابورس درج شده است، به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: شرکت مبینوان کیش زیرمجموعه هلدینگ گسترش الکترونیک مبینایران وابســته به گروه توســعه اقتصادی تدبیــر بوده و منابع و منافــع حاصل از فعالیت شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر، زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در امور عامالمنفعه، با هدف کاهش فقر در توسعه کارآفرینی از طریق ساماندهی سرمایههای خرد، امور خدمات رفاه همگانی، تقویت اقتصادی مناطقکمترتوسعهیافته،ساختمدرسهوتوسعه زیرساختهای مناطق کمبرخوردار صرف میشود. اهداف و استراتژيها وی استراتژي گسترش الکترونیک مبین ایران برای خروج از شرکتها را شامل مراحلی همچون «اخذ و تصویب ایده»، «تشکیل واحد کسبوکار استراتژیک ،»)SBU( «ایجاد شرکت» و «بلوغ شرکت و اســتراتژی خروج» دانست. به گفته اعالیی در مرحله اخذ و تصویب ایده با اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحبان ایده یا طرح، جلسات ابتدایی برای بررسی طرح توجیهی شامل ابعاد فنــی، حقوقی، اقتصادی برگزار میشــود و در صورت پذیرش ریســکها و تصویب به منظور حمایتهای مادی و معنوی بیشتر وارد مرحله بعد میشــود. معاون توسعه کسبوکار شرکت گســترش الکترونیک مبینایران همچنین در خصوص تشــکیل واحد کسبوکار استراتژیک )SBU( گفت: پس از تصویب طرح یا ایده الزم است ســاختار اجرایي در قالب SBU تشکیل اقدامــات مربوطه به منظور پیگیري امور و اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط، انتخاب شود که در این مرحله اخذ مجوزها و عقد قراردادهاي احتمالي صورت ميگیرد. وی به تشریح اقداماتی نیز که در مرحله ایجاد و بلوغ شرکت و استراتژی خروج صورت میگیرد پرداخت و افزود: پس از اخــذ مجوزها و عقد قرارداد، SBU وارد مرحله جدیدی از فرآیند بلوغ خود ميشــود و از این پس در قالب شــرکت و ذیــل قانون تجارت به صورت مســتقل اجراي پروژه را دنبال میکند. حمایتهاي مادي و معنوي مبین ایران همچنان به موقعیت شــرکتها کمک میکند و پس از بلوغ اقتصادي و مالي شرکتها، مبین ایران دو استراتژي خروج یا نگهداري را در پیشرو دارد کهباتوجهبهسیاستهاياستراتژیکخودنسبت به آن تصمیمگیري ميکند. اعالیی تبدیل شدن به بزرگترین شرکت ارائهدهنده خدمات نوین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را چشمانداز این هلدینگ و کمک به ارتقای ســطح دانش جامعه و بهبود کیفیت زندگی، ارائه خدمات در حوزه آموزش الکترونیکی و توسعه سرویسها و خدمات استریمینگ (تکنولوژی مورد استفاده بــرای ارائه محتوا معموال صوتی و ویدئویی)، از مهمترین ماموریتهای آن عنوان کرد. در ادامه ایننشست،معاونتوسعهکسبوکاراینهلدینگ به تشریح زمینههای فعالیت مبینوان کیش که به زودی در بازار فرابورس عرضه اولیه میشــود پرداخت و گفت: شرکت مبینوان کیش خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات را برای مشــتریان سرویسهای ارزش افزوده بر بستر شبکه موبایل و تلفن ثابت ارائه میکند و از سال 1390 با ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق اپراتور همراه اول و شــرکت مخابرات ایران فعالیــت خود را آغاز کرده است. به گفته اعالیی مبینوان کیش طی شش سال یکی از بزرگترین تجمیعکنندگان خدمــات این دو اپراتور بوده و با دارا بودن بیش از 70 شــرکت خصوصی همکار و تامینکننده محتوا )CP( جزو شرکتهای پیشرو کشور در این زمینه است.

جزییاتفعالیتها

معاون توسعه کســبوکار شرکت گسترش الکترونیکمبینایراندربخشدیگریازایننشست به بیان دستاوردها و مهمترین عناوین عملکردی این شــرکت از سال 89 تاکنون پرداخت و در این زمینه بیان کرد: در سال 89 با مشارکت هلدینگ گسترشالکترونیکمبینایرانووانایتالیا،شرکت مبینوان کیش تاسیس شد که فعالیتهای آن به انعقاد قرارداد همکاری با شرکت مخابرات ایران و دریافت امتیاز هشت ستاره انجامید. همچنین در سال09،نخستینمجوزتجمیعکنندگیازهمراهاول و راهاندازی نخستین سرویس ارزشافزوده پیامکی دریافت شد. به گفته وی سال19 برای این شرکت سال تثبیت بازار بوده و با تامینکنندگان محتوا و توسعهبازارقراردادهاییعقدشدهوهمچنیندرسال 92 کلسهامآنتوسطشرکتگسترشالکترونیک مبینایران از شرکت وان ایتالیا خریداری شده است. اعالییبابیاناینکهدرسالگذشتهمبینوانکیش در بازار فرابورس پذیرش شده است، دریافت مجوز نشر برخط و راهاندازی سرویس 208 ستاره را جزو دیگر محورهای عملکردی این شرکت برشمرد. همچنین اخذ مجــوز ‪Air Media WIFI‬ به عنواناولینشرکتایرانیارائهدهندهاینخدمتدر صنعت هوایی کشور را مهمترین دستاورد سال69 مبینوان عنوان کرد و افزود: تجمیعکننده خدمات ارزش افزوده، سامانه نمایش درخواستی )VOD( و مجوز ‪Air Media WIFI‬ مجوزهایی اســت که مبینوان کیش در طول این سالها اخذ کرده است.ویخدماتاینشرکتراآموزشالکترونیک، استریم صوت و تصویر، خدمات تلفن ثابت خدمات ارزش افزوده همراه اول ذکر کرد و توضیح داد: در زمینهاستریمینگیاهمانتکنولوژیمورداستفاده برای ارائه محتوای معموال صوتی و ویدئویی نیز این شــرکت دارای مجوز ‪)Video on Demand(‬ یا همان ســامانه نمایش درخواستی بوده و دارای دو محصول «بینتو» و «فینال» با طیف مخاطبین گسترده برای دسترسی به محتوای دیجیتال متن، صوتوتصویررویتمامیدستگاههاست.ضمنآنکه یکی از سرویسدهندههای اصلی VOD/AOD نیز به شمار میرود. علی آبساالن، مدیرعامل و عضو هیاتمدیره مبینوان کیش نیز برخی پلتفرمهای این شرکت را با قابلیت صادرات به کشورهای جهان دانست و گفت: پلتفرمهایی ماند هشت ستاره و 208 ستاره پس از ورود به کشور بومیسازی شده و هماکنون به بیش از 70 کشــور جهان قابلیت صادرات دارند. پوشش کامل سود علیرضا خداکرمی، عضو هیات مدیره شرکت گســترش الکترونیک مبینایران نیز در ادامه با اشاره به اینکه 10 درصد از سهام «اوان» عرضه اولیه میشود از پوشش کامل سود هر سهم این شرکت در فصل بهار و 4 ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: ســال گذشته نیز 57 درصد از سود پیشبینیشده را محقق کردهایم. الزم به ذکر است شرکت مبینوان کیش با سرمایه 100 میلیارد ریالی، برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 به ازای هر سهم 533 ریال سود پیشبینی کرده اســت که از این میزان در گزارش سه ماه رقم 145 ریال معادل 27 درصد را پوشش داده است. این شرکت به عنوان دومین شرکت حاضر در گروه اطالعات و ارتباطات پس از آتیه دادهپرداز بوده و هفتاد و هشتمین شرکتی است که در بازار دوم معامالت فرابورس درج شده است. سهامدار عمده و 99 درصدی «اوان» شــرکت گسترش الکترونیک ایرانیان و مشاور پذیرش آن شرکت مشاورسرمایهگذاریدیدگاهاننویناست.گفتنی است، این شرکت زیرمجموعه هلدینگ گسترش الکترونیک مبینایران، وابســته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر اســت. منابع و منافع حاصل از فعالیت شرکتهای زیرمجموعه گروه اقتصادی تدبیر، زیرنظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در امور عامالمنفعه، با هدف کاهش فقر در توسعه کارآفرینی از طریق ساماندهی سرمایههای خرد، امور خدمات رفاه همگانی، تقویت اقتصادی مناطق کمتر توســعهیافته، ســاخت مدرسه و توسعه زیرساختهای مناطق کمبرخوردار صرف میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.