آیفکس 930 واحدی شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بورس- نتیجه مبادالت صورتگرفته در نخستین روز معامالتی هفته جاری دادوستد نزدیک به 160 میلیون ورقه بهادار در بازارهای فرابورس بود که ارزشی بالغ بر یک هزار و 393 میلیارد ریال را رقم زد. در همین حال بیش از نیمی از حجم کل مبادالت به بازارهای اول و دوم اختصاص یافت. روز گذشته، هفت نماد معامالتی «پشاهن»، «ثتران»، «ثعتما»، «وسرمد»، «وآرین»، «حاریا» و «داراب» بازگشایی شدند. روز گذشته در حالی سهامداران بیش از 82 میلیون سهم به ارزش افزون بر 309 میلیارد ریال را در بازارهای اول و دوم دست به دست کردند که نمادهای «ذوب» و «حریل» به ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادالتی را در این میان به دست آوردند و نمادهای «لکما» و «وثوق» نیز در میان سه تابلو معامالتی بازار پایه باالترین حجم و ارزش مبادالتی را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر در حالی بیش از 78 سهم به ارزش افزون بر 160 میلیارد ریال در بازار پایه جابهجا شد که بالغ بر 840 هزار ورقه بهادار به ارزش حدود 836 میلیارد ریال در تابلو اوراق با درآمد ثابت تغییر مالکیت یافت. سقف افزایش قیمت در میان نمادهای فرابورسی نیز 2/8 درصد بود که به نام نماد «توریل» ثبت شد و نمادهای «شاوان» و «غگلسا» نیز در جایگاههای دوم و سوم جدول بیشترین افزایش قیمت قرار گرفتند. در مقابل نماد «ثتران» متعلق به شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. شــاخص کل فرابورس نیز تحت تاثیر منفی کمتر از یک واحدی نمادهای «میدکو» و «شپاس» اندکی کاهش یافت و با ایستادن در ارتفاع 930 واحدی مبادالت روز گذشــته را پشت سر گذاشت. امتیاز تسهیالت مسکن فروردین 96 نیز با دادوستد بیش از 28 هزار ورقه به ارزش نزدیک به 22 میلیارد ریال به لحاظ حجم و ارزش در صدر تابلو تسهیالت مسکن قرار گرفت. این در حالی است که در مجموع این تابلو شاهد خریدوفروش بیش از 42 هزار ورقه به ارزش افزون بر 32 میلیارد ریال بودیم. قیمت تسهها نیز در بــازه 704 تا 799 هزار ریال در نوســان بود. در نهایت در تابلو ETF یا همان صندوقهای ســرمایهگذاری قابل معامله، چهار میلیــون ورقه به ارزش افزون بر 65 میلیارد ریال نقلوانتقال یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.