پذیرهنویسی یک صندوق سرمایهگذاری جدید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بــا هدف جمعآوری ســرمایه از ســرمایهگذاران و سرمایهگذاری در شرکتهای نوپا با فناوریهای باال، پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری جسورانه آغاز میشــود. به گزارش صدا و سیما، محمود خواجهنصیری از پذیرهنویســی اولیــن صنــدوق ســرمایهگذاری جســورانه توسعه فناوری خبر داد و گفت: این صندوق در هفته دوم شهریورماه سالجاری پذیرهنویسی میشود. وی افزود: بر این اســاس، با هــدف جذب منابع مالی و به منظور ســرمایهگذاری در طرحهــای مخاطرهپذیــر، اقدام به پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری جسورانه توســعه فناوری کردهایم. به این معنا که صندوق جســورانه آرمانی با هدف جمعآوری ســرمایه از سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در شرکتهای نو پای دارای فناوری باال و ظرفیت رشد سریع، تشکیل شده و هدف آن کسب بیشــترین بازده اقتصادی در برابر پذیرش ریسک باال است. خواجهنصیری تاکید کرد: پیرو فعالیتهای یکسال گذشته، اکنون این امکان فراهم شده که آن دسته از سرمایهگذاران حقوقی یا حقیقی که تمایل به سرمایهگذاری در این حوزه دارند، بتوانند پرتفوی سرمایهگذاری خود را بــا ســرمایهگذاری در این صنــدوق و مشــارکت در رشــد و توسعه صنایع نوظهور و فناوریهای پیشرفته تنوع بخشند. به گفته وی، صندوق ســرمایهگذاری جسورانه، این امکان را برای ســرمایهگذاران فراهم مــیآورد که بــدون درگیر شدن مســتقیم آنها در چالشها و پیچیدگیهای صنعت سرمایهگذاری مخاطرهپذیر، بتوانند از مزایا و منافع آن برخوردار شوند. مدیر سابق اداره نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: پس از فراخوان ارائه شده در خردادماه 96 طرحهای متعــددی در حوزههایــی از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات( ،)ICT سالمت و بهداشت، فناوریهای مالی، پاییندستی صنایع آبی و پتروشیمی و حــوزه فرهنــگ و تولید محتوی دریافت شــد که پس از بررسی آنها در کمیته ســرمایهگذاری، تعدادی ازاین طرحها به منظور سرمایهگذاری توســط صندوق جســورانه آرمانی انتخاب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.