تعادل در پرتفوی «وصندوق»

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ســرمایهگذاری صندوق بازنشســتگی کشــوری صورت وضعیت سرمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 خردادماه 96 را با سرمایه 27 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسینشــده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه گذشته سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 18 میلیارد و 78 میلیون ریال، به همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت سود یا زیانی شناسایی نکرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل 31 میلیارد و 454 میلیون ریال خریداری کرد. «وصندوق» ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل 14 هزار و 933 میلیارد و 905 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 42 هزار و 671 میلیارد و 573 میلیون ریال در ســبد ســهام خود داشت. بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت طی دوره یادشده معادل 13 میلیارد و 376 میلیون ریال افزایش داشت و در پایان دوره مبلغ 14 هزار و 947 میلیارد و 281 میلیون ریال محاسبه شد، در حالی که ارزش بازار آن با کاهش 635 میلیارد و 456 میلیون ریالی در پایان دوره به مبلغ 42 هزار و 36 میلیارد و 117 میلیون ریال رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.