«غبهنوش» شفافسازی کرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بهنوشایرانپیشبینیهاوصورتهایمالیسهماههنخستسالمالی منتهی به92 اسفندماه69 را حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت بهنوش ایران پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسینشده و با سرمایه برابر 240 میلیارد ریال، معادل 171 ریال اعالم کرد. در حالی که در سال مالی 95 این رقم معادل 249 ریال پیشبینی شده بود. سود خالص کسب شده این شرکت در دوره سه ماهه یاد شده نیز مبلغ 22 میلیارد و 373 میلیون ریال اعالم شد که نسبت به دوره مشابه سال مالی59 برابر02 درصد افزایش داشت. با احتساب سود انباشته ابتدای سال «غبهنوش» توانست در پایان دوره سه ماهه مبلغ 58 میلیارد و 189 میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.