شفافسازی 12 ماهه «کاوه»

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فوالد کاوه جنوب کیش صورتهای مالی منتهی به 30 اسفند 1395 را با سرمایه هفت هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در دوره 12 ماهه یادشده مبلغ 89 میلیارد و 715 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 13 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 49، معادل 70 درصد کاهش نشان میدهد. «کاوه» سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 113 میلیارد و 398 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآوری میشود این شرکت در دوره مشابه سال 49، مبلغ 259 میلیارد و 13 میلیون ریال سود خالص و 43 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.