صدور 36 هزار کد سهامدار جدید

Jahan e-Sanat - - NEWS - ابزارهای مالی

تعداد 36 هزار کد جدید سهامداری تیرماه امسال در بازار سرمایه صادر شد. به گزارش سمات، فریبا اخوان معاون شرکت سپردهگذاریمرکزیاظهارداشت:شرکت سپردهگذاری مرکزی در ماه گذشته 36 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای ســهامداری به رقم 9 میلیون و 458 هزار کد برسد. وی ابــراز داشــت: در حال حاضر بیش از چهــار میلیون و 850 هــزار مرد و دو میلیون و 289 هزار زن در بازار ســرمایه کد سهامداری دریافت کردهاند، افزون بر اینکه بیش از 53 هزار کد حقوقی و 878 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است. اخوان از صدور 10 کد سهامدار خارجی جدید در ماه گذشــته خبر داد و افزود: چهارسهامدارحقیقیازکشورهایامارات و افغانستان (سه نفر) و شش سرمایهگذار حقوقی خارجی از کشورهای گرجستان، ترکیه و ارمنســتان و امارات (هرکدام دو شرکت) تیرماه کد سهامداری خود را از شرکت ســپردهگذاری مرکزی دریافت کردند.معاونعملیاتشرکتسپردهگذاری مرکزی درباره اوراق حق تقدم تسهیالت مسکنگفت:حدود22 نفردرماهگذشته با خرید اوراق تسهیالت حق مسکن وارد فرآینددریافتاینتسهیالتشدند.اخوان درخصوصسهامدارانفعالبازارسرمایهدر تیر69 گفت: حدود202 هزار کد حداقل یک تا 10 معامله (خرید یا فروش)، 19 هزار کد بین 11 تا 20 معامله و 25 هزار کد نیز بیش از02 معامله را در ماه گذشته انجام دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.