مصائب کارت اعتباری کاال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بازرگاني- با اينكه قرار بود طبق گفته مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز جديد طرح كارت اعتباري كاال در مرداد ماه كليــد بخورد اما زمان آغاز و اجراي اين طرح به ماههاي بعد موكول شــده است. در همين راستا مديركل دفتر لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصــاد مقاومتي برنامه موردنظر در راستاي اجراي طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني را به بانك مركزي اعالم كرده و در صورت تاييد بانك مركزي از ابتداي شهريورماه سالجاري طرح به مرحله اجرا درخواهد آمد. به گفته عباسهاشمي، مشكالت اجراي طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در ســال گذشته مورد بررســي قرار گرفته تا در طرح پيشرو شاهد معضالت پيشآمده نباشيم. طرح سركاري طــرح معيوب كارت اعتبــاري كاال از آن طرحهايي به شــمار ميرود كه اگرچه براي ايجــاد رونــق در بازار به كار گرفته شــد اما به هيچ عنوان نتوانســت به توليدكنندگان، فروشــندگان و حتي مردم كمكي كند. اين طرح به اندازهاي نسنجيده و غيركارشناسي بود كه نه تنها مردم را دچار ســردرگمي كرد بلكه در مقطعي حتي همان اندك رونق موجود در بازارهايي مانند لوازم خانگي را هم از بين برد. از اين رو با اينكه برخی مسووالن از جمله رييس اتحاديه لوازم خانگي نســبت به اقدام بدون مشورت وزارت صنعت در اين خصوص شاكي بودند اما همچنان سياست طرح كارت اعتباري كاال بدون مشــورت با فعاالن حوزه توليد، دنبال ميشــود. اين در حالي است كه عالوه بر برنامهريزي نصفه و نيمه وزارت صنعت براي اين طرح، بانك مركزي به عنوان يكي از اهرمهاي مهم اجراي اين طرح، هنوز موافقت كلي براي آغاز اين طرح را اعالم نكرده است.

از اين رو با اينكه قرار اســت طرح جديد كارت اعتبــاري كاال با اصالحــات جديد در دستور كار قرار گيرد اما رييس اتحاديه لوازم خانگي معتقد است كه اين طرح در فاز جديد خود نيــز نميتواند كمكي به رونق بازار كند و تنها طرحي ســركاري براي مشغول كردن مــردم و توليدكننــدگان به شــمار ميرود. نمايندگان مجلس نيز اخيرا نسبت به تمديد طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني واكنش نشان داده و در اين رابطه اعالم كردند: بانك مركزي و بانكهاي عامل در اجراي طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني قصور ميكنند. از اينرو با حركت الكپشتي بانكها و بانك مركزي براي اعطاي تسهيالت توليد، نميتوان انتظار اجراي تمديد طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني را داشت.

در اين ميان رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي نيز در واكنش به فاز جديد طرح كارت اعتباري كاال اعالم كرد: تا زماني كه نرخ سود سپردهها باال باشد، هرچقدر دولت پول تزريق كنند منجر به رونق نخواهد شد. مردم خريدشــان را عقــب مياندازند ولي پولشان را در بانك سپردهگذاري ميكنند. بــه گفته دياني، اگر كارت اعتباري عمومي و براي خريد همه كاالها اجرا شــود، مردم آن را به هر روشي نقد كرده و پول آن را در بانك ميگذارند. اگر خريد هم كنند، قطعا كاالي خارجي ميخرند.

ارائــه 2 ميليــون كارت ۵ ميليون توماني

با اين حال طرح معيوب كارت اعتباري كاال كه به گفته بسياري از مسووالن نميتواند در فاز جديد خود هم موفقيتي داشته باشد، توسط وزارت صنعت دنبال ميشــود. اين در حالي اســت كه پرونده طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در حالي سال گذشته بسته شد كه نه تنها انتقادات عديدهاي به آن وارد شد بلكه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي نسبت به چگونگي اجراي آن در خصوص ليست كاالهاي مدنظر و نيز تسهيالت بانكي معترض بودند.

با اين وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي پيشنهاد جديدي را به منظور اجراي طرح كارت اعتبــاري خريد كاالي ايراني در سالهاي 1396 و 139۷ به بانك مركزي ارائه كرده كه حدود ۰۲ روز قبل به تاييد و اصالح سازمان برنامه و بودجه نيز رسيده است.

به اين منظور پيشبيني دو ميليون كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در دســتور كار قرار گرفته و ميــزان اعتبار هر كارت به طور متوســط برابر پنج ميليون تومان است تا در مجموع طرح مذكور به ميزان ۰1 هزار ميليارد تومان در صــورت توافق نهايي بانك مركزي اجرايي شود. افزايش جامعه تحت پوشش قــرار بر اين اســت كه ۰۵6 هــزار كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در ســال 1396 و يك ميليــون و ۰۵3 هزار كارت ديگر طي سال 139۷ در اختيار متقاضيان قرار گيرد و جامعه هدف تحت پوشش آن كليه كاركنان و بازنشســتگان دولت و نيز مستمريبگيران صندوق تامين اجتماعي خواهند بود.

در ايــن طرح، اعتبارات پيشبيني شــده توســط منابع بانكها با نرخ سود تسهيالت 18 درصد كه شش درصد آن توسط واحدها و ۲1 درصــد آن توســط متقاضيان به نفع سيســتم بانكي پرداخت خواهد شد، در نظر گرفته شده است.

طبق ادعاي مسووالن، سياستهاي چهار ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره به نفع توليد و حمايت از توليدكنندگان بوده اما در عمل چنين اتفاقي حاصل نشده و در مواردي همچون طرح كارت اعتباري كاال، تصميماتي اتخاذ شده كه در نهايت مردم را دچار مشكالت متعدد كرده است. اما با وجود اينكه به نظر ميرســد طرح كارت اعتباري كاال در فاز جديد خود هم شكســت خواهد خورد، انتظار ميرود تا زماني كه اين طرح آغاز نشده است، مشورتهايي براي اجراي طرح مناســب و كارآمــد در دولت جديد دنبال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.