سه‌مولفه‌رشد‌سرماي‌هگذاري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

با اينكه سال گذشته ايران از دستيابي به صادرات 68 ميليارد دالريكههدفگذاريشدهبود،جامانداماترازتجاريمثبتوافزايش صادراتنسبتبهماههايگذشته،يكيازنتايجيبودكهدولتبهآن افتخار ميكرد. اما در حال حاضر و با توجه به اينكه صادرات غيرنفتي در چهار ماه ابتداي امسال نسبت به سال گذشته كاهش داشته و تراز تجاري منفي را هم براي كشور رقم زده است، كار دولت دوازدهم براي پيشبرد تجارت خارجي كشور سختتر خواهد بود و با شعار بهبودپيدانخواهدكرد.ازاينروكارشناسانوفعاالنبخشخصوصي اميدوار هستند در دولت دوازدهم به وعده و وعيدها پايان داده شده و راهكارهاي عملي براي بهبود صادرات غيرنفتي كشور در نظر گرفته شود چراكه در حال حاضر يكي از مهمترين اقداماتي كه ميتواند به رفاه و رشد اقتصادي كشور كمك كند، برنامهريزي درست و مدون براي بهبود تجارت و صادرات كشور است.

درهمينخصوصرييسكميسيونتوسعهصادراتاتاقبازرگاني ايران با بيان اينكه سرمايهگذاري خارجي در ايران يكي از مولفههاي مهمصادراتاست،گفت:سرمايهگذاريخارجيدرايرانبههيچوجه اتفاقنميافتدمگراينكهسهمولفهيعنيتعاملباجهان،واقعيشدن نرخ ارز و تكنرخي شدن ارز اتفاق بيفتد. افزايش نرخ ارز متناسب با تورم رضي حاجيآقاميري با بيان اينكه اقدامي براي توسعه صادرات نشده است، گفت: افزايش نرخ ارز متناسب با تورم يكي از راههاي ثابت نگه داشــتن ميزان صادرات است كه نرخ آن را هم تصنعي پاييننگهداشتهاند.

وي در مورد داليل كاهش صادرات غيرنفتي در چهار ماه ابتداي امسال نسبت به سال گذشته گفت: هيچ هدفي را نميتوان بدون اقدام و با حرف زدن به دست آورد بنابراين وقتي براي توسعه صادرات اقداميانجامنشدهوفقطحرفزدهايم،چگونهميتوانانتظارافزايش صادرات را داشت؟

رييسكميسيونتوسعهصادراتاتاقبازرگانيايرانبابياناينكه ثابت نگهداشتن تصنعي قيمت ارز يكي از عوامل موثر روي كاهش صادرات است، افزود: يكي از معضالت اساسي ما در صادرات، قيمت تمامشده كاالست كه قيمت تمامشده كاالهاي صادراتي ما حدود 1۲ درصد باالتر از قيمت جهاني است.

وي با تاكيد بر اينكه مطابق قانون و براساس برنامههاي پنجساله، نرخ شناور مديريتشده ارز بايد هرسال متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، بيان كرد: اين در حالي اســت كه برعكس عمل كردهايم و قيمت ارز را تصنعي پايين نگه داشتهايم. رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: براي افزايش صادرات بايد بازاريابي و تعامل خارجي داشت. مشوق صادراتي محقق نشد حاجيآقاميري اظهار داشت: مشوق صادراتي از جمله وعدههايي بود كه براي رونق صادرات داده شد اما هنوز محقق نشده است.

رييس كميسيون توســعه صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: سرمايهگذاري خارجي در افزايش صادرات و اشتغال نقش بسيار مهمي دارد اما تا زماني كه سه مولفه يعني تعامل با جهان، واقعي شــدن نرخ ارز و يكنرخي شدن ارز اتفاق نيفتد، نميتوان سرمايهگذاري خارجي جذب كرد.

افزايش ۴2 درصدي واردات گفتني است، مجموع صادرات غيرنفتي ايران در چهارماه اول سالجاري به 13 ميليارد و 9۵۴ ميليون دالر رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان ۴۵/9 درصد كاهش داشته است كهسهمعمدهكاهشصادراتبهسايركاالهابا99/۴1 درصدمربوط ميشود. همچنين سهم پتروشيمي ۲۷/3 درصد و سهم ميعانات گازي ۷1/۴ درصد است.

در اين ميان جزييات آمارهاي تجارت خارجي كشــور بر اين نكته تاكيد دارد كه ميزان واردات كشــور در اين مدت با افزايش 13/۴8 درصدي در وزن و ۷9/3۲ درصدي در ارزش دالري نسبت به مدت مشــابه سال گذشته مواجه شده است و همچنان چين، امارات متحده عربي و جمهوري كره در صدر كشورهاي صادركننده به ايران قرار دارند.

در چهار ماه اول سالجاري 16 ميليارد دالر كاال وارد كشور شده كه همانند سال گذشته چين بيشترين حجم صادرات به ايران را داشته و بالغ بر يك ميليون و ۴9۲ هزار و ۰83 تن كاال به ارزش ســه ميليارد و ۵9۴ ميليون و 369 هزار دالر به ايران صادر كرده است. به اين ترتيب در چهار ماهه اول امسال از مجموع واردات كشور از نظر ارزش ۰1/۲۲ درصد و از نظر وزني ۵۴/11 درصد از كل به اين كشور اختصاص دارد.

امارات متحده عربي دومين كشوري است كه با صادرات يك ميليون و ۰6۵ هزار و 1۴۷ تن كاال به ايران در رده دوم جدول صادرات ايران قرار گرفته و بالغ بر دو ميليارد و ۲99 ميليون و 16۲ هزار دالر بوده و از نظر وزني 13/81 درصد و از نظر ارزش 18/9۲ درصد از واردات كشور را به خود اختصاص ميدهد.

همچنين جمهوري كره با صــادرات 1۴۴ هزار و ۴۵۷ تن كاال به ايران در رده سوم جدول قرار گرفته و ارزش صادرات آن به كشور بالغ بر يك ميليارد و 3۷ ميليون و ۰68 هزار دالر به شمار ميرود كه از نظر وزني 3/91 درصد از كل واردات كشور را دربر گرفتــه و از نظر ارزش نيز 6/۷9 درصد از اين آمار را از آن خود كرده است.

تركيه ديگر كشــوري است كه در رده چهارم جدول صادرات به ايران قرار گرفته و طي چهار ماه اول امســال بالغ بر 88۵ هزار و 963 تن كاال به ايران صادر كرده اســت. از نظر ارزش نيز حجم واردات از اين كشور بالغ بر ۷۵9 ميليون و ۲3۵ هزار دالر بوده و در مجموع 1۲/۵ صادرات وزني و 6/۰6 ارزش صادرات كشور به تركيه اختصاصپيداميكند.

هنــد در رده پنجم صادركنندگان ايران قرار دارد و با صادرات ۵۷۷ هزار و ۷۲ تن كاال كه ارزش آنها بالغ بر 891 ميليون و 9۵1 هزار دالر بوده و 6/86 از كل واردات وزني كشور را از آن خود كرده است. همچنين از نظر ارزش۴6/۵ درصد از كل واردات كشور مرتبط با هند بوده است. سوييس هفتمين كشور صادركننده به ايران در ميان كشورهاي اروپايي آلمان در حالي در رده ششم جدول صادرات به ايران قرار دارد كه در چهار ماه اول ســالجاري بالغ بر ۵۰۲ هزار و ۰33 تن كاال به مقصد ايران روانه كرده و بالغ بر 863 ميليون و 8۰6 هزار ۲۴8 ميليارد صادرات داشته است كه اين رقم از نظر وزني و ارزشــي به ترتيب 1/8۲ و 6۴/۵ درصد از واردات به كشور را دربر ميگيرد.

طبق آمارهاي ارائه شده سوييس هفتمين كشور صادركننده به ايران است كه حجم كاالي وارداتي آن از نظر وزني در رده سوم قرار ميگيرد اما با توجه به ارزش واردات از اين كشور جايگاه آن را ميتوان در رده هفتم جدول قرار داد. به اين ترتيب در چهار ماه اول جاري ميزان صادرات اين كشور به ايران بالغ بر يك ميليون و ۲13 هزار و ۴98 تن بوده است كه از نظر ارزش مادي ميتوان براي اين كاالها رقمي معادل ۲66 ميليون و ۲1۵ هزار دالر در نظر گرفت.

به اين ترتيب۲6/11 درصد از وزن كاالهاي وارداتي كشور يعني رقمي حتي بيش از چين به اين كشور اختصاص داشته است كه از نظر ارزش ۴/19 كل واردات كشور را دربر ميگيرد.

در اين ميان فرانسه هشتمين صادركننده ايران در اين مدت بوده كه بالغ بر ۰۴ هزار و 8۵8 تن صادرات به ايران داشته و از نظر ارزش بيش از6۵۴ ميليون و۷۴ هزار دالر ارز كشور براي واردات اين كشور صرف شده است.63/۰ درصد از كل وزن واردات كشور و88/۲ درصد از ارزش آن در اختصاص با اين كشور اروپايي بوده است.

درآمارهايمنتشرشدهازسويگمرك،انگلستانبهعنواننهمين صادركننده كاال به ايران شناخته شده كه اين كشور هم از نظر وزني حجم بااليي از صادرات را داشته و ۰۴/۰1 درصد از كل واردات وزني ايران را دربر ميگيرد. يك ميليون و ۴۷1 هزار و ۷۰8 تن كاال در چهار ماه اول سالجاري از انگلستان وارد شده كه ارزش اين كاالها به 13۴ ميليون و 8۷6 دالر ميرسد و در مجموع 3۷/۲ درصد از كل ارزش واردات كشور را به خود اختصاص ميدهد.

همچنين ايتاليا دهمين صادركننده كاال به ايران است كه بالغ بر 61 هزار و ۲16 تن كاالي وارداتي به اين كشور اختصاص دارد كه در مجموع واردات اين كشور با ارزش ۰۲۴ ميليون و 3۰۲ هزار دالر، ۵۵/۰ درصــد از وزن وارداتي و ۲/66 درصد از ارزش وارداتي ايران را به خود اختصاص ميدهد.

طبق آمار منتشر شده از سوي گمرك، هلند، سنگاپور، بلژيك، ژاپن و پاكستان نيز كشورهاي ديگري هستند كه در ردههاي 11 تا ۵1 صادرات به ايران قرار گرفتهاند. به اين ترتيب در مجموع در كشور بالغ بر ۵1 ميليارد و ۲18 ميليون و ۰18 هزار دالر كاال طي چهار ماه اول سال جاري وارد شده كه حجم وزني اين واردات بالغ بر 11 ميليون و ۰۰3هزار تن بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.