متواز‌نسازي‌تبادالت‌تجاري‌

Jahan e-Sanat - - NEWS -

درحاليكهكشورهاييهمچونرومانياشتياقفراوانيبراي سرمايهگذاريهاي مشترك و گسترش روابط اقتصادي با ايران دارند اما به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي مناسب در كشور و همچنين دست كم گرفتن توانايي فعاالن بخشخصوصي، همكاريهاي دوجانبه در ســطح پاييني انجام ميشــود. با اين حال، مبادالت تجاري ايران و روماني در ســال 61۰۲ و شــشماهه ابتدايي سال ۷1۰۲، رشد قابل توجهي داشته و همچنين سفر وزيران خارجه دو كشور به پايتختهاي يكديگر به همراه هياتهايي از شركتهاي معتبر، حاكي از روابط ممتاز ايران و روماني است.

اما با اين وجود مقامات دو كشور از ميزان همكاريهاي دوجانبه تجاري راضي نيســتند و با اذعان به اينكه حجم مبادالت تجاري ميان دو كشــور در ســال ‪۵8۴ )۲۰16(‬ ميليون دالر بوده، يعني حدود ۰31 درصد نسبت به سال ۵1۰۲ رشــد داشته، معتقدند كه اين ميزان به هيچ وجه متناسب با ظرفيتهاي واقعي دو كشور نيست. از اين رو ضروري اســت كه در فعاليت شركتهاي بخشخصوصي دو كشــور و همچنين متوازنسازي اين تبادالت، جهشي قابل توجه صورت گيرد. توسعه حملونقل ريلي بر همين اســاس و به دنبال ديدار اخير ايالن الفر، وزير تجــارت، محيط تجاري و كارآفريني روماني با حميد معير، ســفير ايران در بخارست كه به گســترش روابط اقتصادي روماني با تهران تاكيد شــد، اين بار معاون وزير امور خارجه روماني به تهران آمد و با رييس پارلمان بخشخصوصي ديدار و مذاكره كرد.

در ديدار معاون وزيــر امور خارجه روماني با رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، توسعه مناسبات بين دو كشــور، مشاركت بخشخصوصي ايران و روماني در توسعه حملونقل ريلي و فعاليتهاي پااليشگاهي و توليد محصوالت كشاورزي مورد توجه قرار گرفت.

در اين راستا رييس پارلمان بخشخصوصي كشور در اين نشست به سطح روابط ايران و روماني اشاره كرد و گفت: حضور هيات تجاري رومانيايي در معيت وزير امور خارجه اين كشور در تهران، فصل جديدي از همكاريهاي دو كشور را آغاز كرد. در مقابل سفر وزير امور خارجه ايران به روماني نيز توانست به سطح مناسبات عمق بيشتري ببخشد. رقم اندك حجم تجارت دو كشور غالمحسين شــافعي اضافه كرد: حجم تجارت دو كشور از ۰1۲ ميليون به ۵8۴ ميليون دالر رســيده كه رشد قابل توجهي است اما برابر با ميزان ظرفيتهايي كه در دو كشور براي همكاري با يكديگر وجود دارد، رقم اندكي است.

رييس پارلمان بخشخصوصي ايران ضمن ابراز خرسندي از آغاز به كار مجدد كميسيون مشترك ايران و روماني تصريح كرد: برگزاري جلسات اين كميسيون ميتواند به بهبود سطح روابط كمك كند.

شافعي گفت: طي سفري كه به روماني داشتيم، متوجه شديم كه تعدادي از پااليشگاههاي اين كشور با پااليشگاههاي ايران سازگار بوده و اين ميتواند زمينه خوبي براي همكاري بين دو كشور باشد. او به حملونقل ريلي و ظرفيتهايي كه در اين حوزه براي همكاري و مشــاركت بين ايران و روماني وجود دارد نيز اشاره كرد.

رييس اتاق ايران گفــت: در حال حاضر راهآهن چين از طريق آســياي مركزي به ايران متصل شده و از ايران هم به راهآهن پاكستان و افغانستان وصل خواهد شد. طبق برنامه اين راهآهن به قفقاز نيز متصل ميشود كه اين مسير ميتواند زمينه همكاري دو كشور باشد.

براســاس اظهارات شافعي، ايران با بسياري از كشورها از طريق ريلي متصل شده و اين روند همچنان ادامه دارد.

وي گفت: جاده ابريشم در حال احياست و تاكنون ۵6 تا ۷6 كشور به اين مسير پيوستهاند. اين مسير ميتواند در بخش حملونقل موقعيت ممتازي محسوب شود. خط ترانزيتي خليجفارس- دريايسياه رييس اتاق ايران ايجاد شركتهاي حملونقل مشترك بيــن ايران و روماني را مورد توجه قــرار داد و تصريح كرد: بخشخصوصي دو كشــور بايــد به آينده خــط ترانزيتي خليجفارس- درياي سياه اميدوار بوده و به آن توجه كنند.

رييس پارلمان بخشخصوصي در ادامه، روابط سياســي كشورها و مناسبات اقتصادي آنها را مكمل هم دانست و تاكيد كرد:مقاماتسياسيبايدمسيرحركتراآمادهكنند،تسهيالت الزم را در اختيار قرار دهند و وظيفه بخشخصوصي اين است كه در اين مسير حركت كند. ترديدي نيست كه توسعه روابط اقتصادي ميتواند به پايداري روابط سياسي منجر شود.

شافعي كشاورزي و فعاليتهاي دامي را نيز براي مشاركت بين بخشخصوصي دو كشــور مناســب ارزيابي كرد. وي همچنين از آمادگي ايــران براي پذيرش و اعزام هياتهاي اقتصادي بين دو كشور خبر داد. پيشبيني تراز تجاري يك ميليارد دالري همچنين در ادامه معاون وزير امور خارجه روماني اين كشور را يكي از جذابترين مقاصد سرمايهگذاري معرفي كرد و گفت: در پي آن هستيم كه راههاي متفاوت و جديد براي همكاري بين دو كشور پيدا كنيم. البته در نظر گرفتن اولويتهاي دو كشور بسيار مهم است.

مونيكا گيورگيتسا با بيان اينكه رشد اقتصادي روماني در سال گذشته بالغ بر ۷/۴ درصد بوده، گفت: اميدواريم اين رقم در سال آينده به پنج درصد برسد.

وي موقعيت جغرافيايي روماني را نيز مورد توجه قرار داد و تاكيد كرد: كريدور خليجفارس- درياي سياه نه تنها زمينه همــكاري دوجانبه را مهيا ميكند بلكه ميتواند به مســير همكاري ايران، يونان، بلغارستان، روماني و حتي گرجستان تبديل شود.

گيورگيتسا از پيوستن روماني به بانك توسعه زيرساخت آسيايي خبر داد و آن را ابزار مناسبي براي داشتن تعامالت مناسب با ديگر كشورها ارزيابي كرد و گفت: در روابط دوجانبه شاهدسيرصعوديصادراترومانيبهايرانهستيم.خيليمهم است كه اين آهنگ رشد را حفظ كنيم و ميزان تراز تجاري خود را به يك ميليارد دالر برسانيم.

اگرچه روماني براي افزايش روابط دوجانبه با ايران اشتياق نشــان ميدهد اما به نظر ميرسد پس از برجام هم با اينكه شــرايط سياسي ايران تغيير كرده، بيشتر كشورها به دنبال افزايش صادرات خود به ايران هستند در حالي كه انتظار ميرود از اين پس و با تمركز دولت جديد بر توليد صادراتمحور و همچنينحمايتازتوليدكنندگانداخلي،نقشصادراتيايران نيز در روابط تجاري پررنگ شود و شاهد شكلگيري روابط تجاري منصفانه ميان ايران و كشورهاي ديگر باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.