گسترش‌همكاري‌كشاورزي‌ايران‌و‌مولداوي‌

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايانــا- در ديدار وزير جهاد كشــاورزي ايران بــا رييسجمهور مولداوي درباره مهمترين زمينههاي همكاري بين دو كشــور به ويژه در حوزه كشاورزي بحث و تبادلنظر شد. محمود حجتي در ديدار با ايگور دودون، ســطح روابط سياسي دو كشور را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: الزم اســت در زمينه اقتصادي نيز همكاريهاي دو كشــور گسترش يابد.

وي تصريح كــرد: امضاي تفاهمنامههاي قرنطينه گياهي و دامي بين ايران و مولداوي ميتواند زمينه توســعه مبادالت كاال را بين دو كشور تسريع بخشد.

وزير جهاد كشــاورزي بر لزوم تبادل كارشناس و انتقال تجارب كشاورزي بين دو كشور تاكيد كرد و گفت: ترانزيت كاال نيز از ديگر زمينههاي مناسب همكاري بين دو كشور خواهد بود.

در ايــن ديدار، رييسجمهور مولداوي نيز كشــاورزي را يكي از موضوعــات مهم همكاري بين دو كشــور عنوان كرد و گفت: ايران توانمنديهاي خوبي در توليد و صادرات محصوالت كشاورزي دارد و آمادگي براي همكاري در اين زمينهها را داريم.

وي افزود: تشــكيل كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي بين دو كشــور ميتواند ظرفيتها و زمينههــاي همكاري ايران و مولداوي را گسترش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.