هوا‌گر ‌متر‌شود،‌مرغ‌گرا ‌نتر‌م ‌یشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- بازار مرغ به داليلي همچون افزايش قيمت جوجه يكروزه و گرماي هوا هنوز در نوسان است. اين در حالي است كه قيمت جوجه يكروزه همچنان بدون تغيير و حدود ۰۰۵۲ تومان است و طبق گفته رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي، اگر هوا گرم شود احتمال گران شدن مجدد مرغ وجود دارد.

محمد يوســفي با بيــان اينكه قيمت مرغ طــي روزهاي اخير با كاهش جزئي همراه بوده است، گفت: قيمت جوجه يكروزه همچنان بــدون تغيير و بيــن ۰۰۴۲ تا ۰۰۵۲ تومان اســت. رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي درباره اينكه آيا احتمال افزايش قيمت مجدد بــراي مرغ طي روزهاي آينده وجود دارد، اضافه كرد: معموال در نيمه دوم هر ماه قيمت افزايش نمييابد چون قدرت خريد مردم كم ميشــود البته اگر هوا گرم شود احتمال گران شدن مجدد اين كاال وجود دارد.

يوسفي درباره اينكه وضعيت قيمت مرغ در آستانه عيد قربان چگونه خواهد بود، افزود: عيد قربان تاثير چنداني بر بازار مرغ ندارد ضمن اينكه در آستانه بازگشت حجاج، شركت پشتيباني امور دام اعالم ميكند كه افراد متقاضي ميتوانند براي دريافت مرغ مورد نيازشان به اين شركت مراجعه و محصول مورد نياز خود را دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.