افزايش‌صادرات‌زعفران‌به‌پايي‌نترين‌قيمت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- در چهــار ماهه نخست امســال 8۵ تن و ۴1۲ كيلوگرم زعفران در بســتهبنديهاي مختلف به ۰۵ كشور جهان به ارزش 8۷ ميليون و ۰8۵ هزار و 6۵6 دالر صادر شده است كه نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته ۰3/۵۲ درصد از نظر وزني و 19/۲۲ درصد از نظر ارزشــي افزايش داشته است. اگرچه صادرات زعفران در چهار ماهه نخست امسال افزايش حدود ۵۲ درصدي نسبت به سال گذشته دارد اما آمار نشان ميدهد كه اين محصول نسبت به سال ۵9 كاهش قيمت داشــته و تجارت آن به دليل فلهاي بودن با پايينترين قيمت صورت گرفته است.

قيمت زعفران در اين بازه زماني نسبت به سال گذشته با كاهش 8/16 درصدي مواجه شــده و از ۰۷۴1 دالر ســال گذشته (معادل حــدود چهار ميليون و ۰۰۵ هزار تومــان) به ۰۵31 دالر در چهار ماهه نخست (معادل حدود چهار ميليون و ۰93 هزار تومان) رسيده اســت اما با نگاهي دقيق به آمار تجارت زعفران ايراني در بازارهاي جهاني متوجه ميشويم كه صادرات اين محصول در بستهبنديهاي فلهاي كه كمترين قيمت را دارند، افزايش چشــمگيري نســبت به صادرات آن در بستهبنديهاي كوچكتر كه باارزشتر نيز هستند، داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.