ادعاي‌ثبت‌ركورد‌صادرات‌لبنيات

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايرنا- در حالي كه ميزان صادرات محصوالت لبني كشور در سال ۵9 ، ۰۵8 هزار تن اعالم شده است، معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي پيشبيني كرد: امسال سهم صادرات لبنيات افزايش و ركورد جديد به دست ميآيد. حسن ركني افزود: سال گذشته ۵/8 درصد از فرآوردههاي شير كشور در قالب ۰3 نوع فرآورده لبني از قبيل انواع پنير، خامه، دوغ، ماســت و شير با طعمهاي مختلف و باكيفيت باال در سبد صادراتي قرار گرفت.

وي با پيشبيني اينكه امسال نزديك ۰1 ميليون تن شير در كشور توليد و به فرآوردههاي مختلف و متنوع تبديل ميشود اظهار داشت: ميزان توليد شير در سال گذشته 9 ميليون و ۰۵6 هزار تن بود.

وي با اشــاره به اختصاص ۰۰۲ ميليارد تومان مشــوق صادراتي محصوالت لبني تصريح كرد: اعتبار مربوط به بسته مشوق صادراتي محصوالت لبني در سال گذشــته به صورت كامل پرداخت نشده و اميدواريم مابقي اين مشــوق در ســال 96 جذب شود. معاون وزير جهاد كشاورزي عامل افزايش توليد شيرخام سال گذشته را افزايش صادرات فرآوردههاي لبني دانست و افزود: شير خشك و انواع خامه قابليــت صادراتي دارند بنابراين حجم صادرات اين دو محصول طي سال گذشته در ميزان توليد شيرخام تاثير داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.