ﺳﻘﻮط ﻭﻧزﻭئﻼ،ﺻﻌﻮﺩ قیﻤﺖ ﻧفﺖ

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺗﻠﻨﮕﺮ

گروه انرژي- قيمت نفت همواره دستخوش تغييراتي بــوده و هيچگاه در طوالنيمدت يك خط ثابت را حفظ نكرده اســت. نزديك به سه سال است كه قيمت نفت از ٠۷ دالر به ازاي هر بشكه فراتر نرفته است اما ممكن است اين روند بهزودي تغيير كند.

در حالــي كه همزمان بــا افزايش تقاضاي جهاني بــراي نفت و باال گرفتن ريســكهاي ژئوپليتيك ميــزان ذخاير نفتي جهان در حال كاهش اســت، قيمت نفت به تــوازن جديدي دست خواهد يافت.

درهفتهگذشتهباباالگرفتنآشفتگيسياسي كه تداوم آن باعث به وجود آمدن هرجومرج شده است و همزمان با ته كشيدن نقدينگي ونزوئال، دولت ترامپ تحريمهايي را عليه اين كشور كه يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت اســت، وضع كرد.

اين در حالي اســت كه شــركتهاي بزرگ پااليشــگاهي آمريكا بزرگترين واردكنندگان نفت خام سنگين ونزوئال به حساب ميآيند و اگر تحريمهاي اعمالي ترامپ اجرا شود، اين شركتها هم متحمل ضرر سنگيني خواهند شد.

در هميــن حــال هلميــا كرافــت از آربيسيكپيتالماركتز ميگويد احتمال زيادي وجود دارد كه شركت دولتي نفت ونزوئال تعطيل شود و اين مساله ميتواند باعث جهش بزرگي در قيمت نفت خام شود.

به گــزارش اويلپرايس، رييس اســتراتژي جهاني تجارت شركت ميگويد: فكر ميكنم اين بزرگترين رويداد ژئوپليتيكي است كه در بازار نفت شاهد آن خواهيم بود. سوال اين است كه ونزوئال با چه سرعتي افول خواهد كرد.

طبق گفته وي اين رويداد ميتواند به عنوان كاتاليزوري براي باال بردن قيمتها تا ٠۷-٠٨ دالر براي هر بشكه تا پاييز شود.

تحريمهاي نفتي آمريكا عليه ونزوئال ممكن است قيمت بنزين در داخل آمريكا را افزايش دهد. واردات نفت آمريكا از ونزوئال در ماه ژوئن با ۳۱ درصد كاهش به ۱94 هزار بشكه در روز رسيد. ميزان صادرات نفت شركت نفت دولتي ونزوئال امسال به دليل مشكالت در توليد و ارسال نفت كاهش يافته اســت. با اين حال اگر تحريمهاي آمريكا مانع از صدور بيشــتر نفت ونزوئال شود، پااليشگاههاي آمريكايي شاهد قيمتهاي باالي نفت خواهند بود و ممكن است قيمت بنزين در اين كشور رو به افزايش رود.

از ســوي ديگر هم نشانههايي ديده ميشود كه صنعت نفت شيل آمريكا درحال آسيب زدن به خود است.طبق گزارش بلومبرگ انگليسي، برخــي از حفاران چاههاي خود را خيلي به هم نزديك كردهاند كه اين ميتواند باعث افت فشار شــده و موجب ايجاد آسيبي دائمي در ظرفيت بالقوه چاهها شود. به عبارت ديگر حفاران نفت شــيل از طريق حفاري بيش از حد، تيشــه به ريشه خود ميزنند. توليد چاههاي فعال موجود هر ماه ٠۵۳ هزار بشــكه در روز كاهش مييابد. تنها راه اينكه توليد نفت كلي آمريكا افزايش يابد حفاري در عمقي بيشتر و بيشتر است اما حفاري خيلي نزديك به هم امكان اين عمل را هم كمتر و كمتر ميكند.

همچنين آمار به دست آمده از سوي نهادهاي رســمي آمريكا حكايــت از آن دارد كه تعداد دكلهاي فعال حفاري توليدكنندگان نفت شيل در چند روز اخير با كاهش روبهرو شده است و اين به معني آن است كه توليد نفت آنها با روند نزولي ادامه خواهد داشت و در نهايت به كاهش ذخاير جهاني نفت و به ثمر رسيدن تالشهاي اوپك براي بهبود بهاي طالي سياه منجر خواهد شد. استراتژيهاي پيش روي اوپك اما اوپك هم بهعنوان يك مجموعه تاثيرگذار مرتبط با نفت در سطح جهان شرايط جديدي را تجربه ميكند.

اويلپرايس در اينباره مينويسد: بازار نفت پس از شور و اشتياق كوتاه اوليهاي كه به توافق كاهش توليد سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نشان داد، اكنون كمكم نسبت به آن بيتفاوت و سرد رفتار ميكند زيرا شواهد حاكي از آن است كه مازاد عرضه نفت به آن ســرعتي كه انتظار ميرفت، از بين رفتني نيست.

تمديدتوافقكاهشتوليدنتوانستقيمتنفت را باال ببرد و نااميدي بازار از كاهش بيشتر سطح توليد حتي موجب افت سطح قيمت نيز شد.

در حقيقت تالش اوپك براي ايجاد تعادل در بازار نفت و افزايش سطح قيمتها، ديگر آن تاثير گذشته را ندارد.

با توجه به تئوريبازيها، اوپك ســه راهبرد بالقوه براي مديريــت بهتر عرضه و پسگيري جايگاه گذشته خود در بازار نفت دارد.

اين راهبردها مستلزم همكاري بيشتر اوپك و غيراوپك، برنامه نهادينهتر شده براي نظارت بر كاهش توليد و در نظر گرفتن محركهايي براي ممانعت از تقلب آن دسته از اعضاي اوپك است كه به شدت نيازمند پول هستند.

گزينهنخست،تالشبرايجلبهمكاريساير توليدكنندگان غيراوپك از جمله توليدكنندگان نفت شيل آمريكاست.

با در نظر گرفتن ميزان اعتقاد توليدكنندگان نفت شيل آمريكا به مكانيسم بازار براي تعيين سطح قيمت نفت و نيز سطح عمومي ناسازگاري آنها با دولت و سازمانهاي فرادولتي در تعيين سطح توليد، احتمال اينكه اين گزينه قابليت اجرا داشته باشد، زياد نيست.

راهبرد دوم، تقويت همكاري كشورهاي اوپك و غيراوپك اســت كه متعهــد به توافق كاهش توليــد و خواهان كاهش بيش از پيش ســطح توليدهستند.

در اين راهبرد ميتوان به جاي مكانيسم فعلي كه در آن سطح تبعيت توليدكنندگان از توافق كاهش توليد به خود آنها بستگي دارد، مكانيسم قويتري طراحي كرد كه در آن سطح مشاركت اختياري نباشد.

اين راهبرد همچنين ميتواند شــامل ايجاد صندوقي به نام «صندوق تثبيت» باشــد كه با كمك آن، آن دسته از اعضاي اوپك كه به شدت نيازمند پول هستند، انگيزهشان را براي تبعيت از توافق كاهش توليد تقويت كند.

با توجه به اينكه برخي كشورهاي عضو اوپك به جاياينكهمنتظرباالرفتنسطحقيمتهابمانند، تالشميكنندباتوليدوفروشبيشترنفت،درآمد خود را افزايش دهند، پايبندي اين ســازمان به توافق يادشده در حال كاهش است و اين مساله سببميشود،روسيهنيزتمايلچندانيبهكاهش بيشتر سطح توليد نداشته باشد.

كميته مشترك فني اوپك و غيراوپك هفتم و هشتم آگوست (دوشنبه و سهشنبه اين هفته) در ابوظبي جلسه دارد كه موضوع آن بررسي راههاي افزايش پايبندي كشورهايي است كه صددرصد به توافق كاهش توليد پايبند نيستند و توليدشان بيش از سهميه تعيينشده است.

هفت ماه از اعتبار توافق فعلي كاهش توليد باقي مانده است در حاليكه اكوادور ماه پيش از ســهميه تعيين شده فراتر رفت و اعالم كرد كه ديگر نميخواهد به توافق يادشده پايبند باشد زيرا ناچار است درآمد نفتي خود را افزايش دهد.

و راهبرد آخر، سياستي است كه اوپك پيش از امضــاي توافق كاهش توليد، مطابق آن عمل ميكرد و آن اينكه، اوپك ميتواند دست از كاهش توليد بردارد و با عرضه نفت بيشتر به بازار سطح قيمتها را پايين آورده و توليدكنندگان پرهزينه را از بازار بيرون كند.

بــا وجــود اينكه ايــن سياســت ميتواند توليدكنندگان نفت شيل آمريكا را از بازار خارج كند اما خود اوپك را نيز زمينگير ميكند زيرا در حاليكه نقطه سر به سر درآمد- هزينه عربستان ســعودي، عراق و ايران بســيار پايين است و ميتواننــد كاهش قيمتها را تحمل كند اما به قيمت نياز دارند كه بتواند بودجه آنها را متعادل نگه دارد و اين قيمت بسيار باالست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.