افزايش بيش از 4 هزار مگاواتي مصرف در اولين روز هفته

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در حالي به گفته كارشناسان در هفته جاري افزايش دماي هوا را تجربه خواهيم كرد كه در اولين روز از اين هفته پيك مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزايش بيش از چهارهزار مگاواتي روبهرو شد و عدد 2۵ هزار و ۳۵۷ مگاوات را ثبت كرد.بر اساس اين گزارش، پيك مصرف برق در مدت مشابه سال گذشــته ٨4 هزار و 2۵۱ مگاوات بود كه با اين حســاب ميتوان گفت پيك مصرف برق چهار هزار و ۱٠۶ مگاوات نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

بنا بر اين گزارش، ميزان مبادالت برق ايران با كشورهاي همسايه در روز شنبه به ميزان يكهزار و ٠4۷ مگاوات بوده است.از ميزان مبادله برق فوق، يكهزار و۷22۱ مگاوات مربوط به صادرات برق به كشورهاي منطقه و ۳۱۵ كيلووات نيز سهم ايران از واردات برق از همسايگان بوده است.

همچنين ذخيره برق در نيروگاههاي كشور در روز شنبه يكهزار و ۷9۵ مگاوات بوده كه در مقايسه با روز جمعه ۳۳۷۱ مگاوات، ۶۳۱ مگاوات كاهش داشته است.

راهكار اساسي براي بهرهمندي تمامي هموطنان از خدمات برق در اين روزهاي گرم تابســتاني، مديريت مصرف است، روزهايي كه به مراتب براي هموطنان جنوب كشــور گرمتر و سختتر بوده و بالطبع در اين مناطق نياز به خدمات برق بســيار ضروريتر است.اين در حالي است كه در طول هفته جاري با توجه به پيشبينيهاي سازمان هواشناسي افزايش بيشينهدمارادربيشترنقاطكشورشاهدخواهيمبود.بهگزارش وزارت نيرو، امينحسين نقشينه در اين خصوص گفت: در هفته جاري عنوان گرمترين مراكز استانها به احتمال فراوان به اهواز و بندرعباس به ترتيب با ٠۵ و ۵4 درجه تعلق خواهد گرفت اما نكته مهم موضوع افزايش دماي هوا و پايداري آن در استانهايي مانند كردستان و آذربايجانشرقي است زيرا اين مراكز به عنوان نقاط خنك شناخته ميشوند.اين كارشناس سازمان هواشناسي تصريح كرد: نقشههاي پيشيابي نشانگر آن است كه دماي هواي تبريز در روزهاي آينده (تا سهشنبه ۷۱ مرداد) به حدود ٠4 درجه نيز خواهد رســيد كه دماي بسيار گرمي براي اين مركز استان محسوب ميشود.نقشينه يادآور شد: دماي هواي سنندج نيز تا روز سهشنبه به ۱4 درجه افزايش خواهد يافت.به گفته اين كارشناس هواشناسي، روند افزايش دما در سواحل شمالي نيز تا روز چهارشنبه (٨۱ مرداد) ادامه خواهد داشت به طوري كه در رشت اين ميزان به ۷۳ و در ساري به ٨۳ درجه خواهد رسيد.

برپايه اين گزارش، با توجه به اينكه هر يك درجه افزايش دمــاي هوا، باعث افزايش ٠٠۵ تا ٠٠۷ مگاواتي مصرف برق در كشــور ميشــود، رعايت چند نكته از جمله استفاده از كولرهــاي آبي روي دور كند و تنظيم دماي مناســب براي ترموستات در كولرهاي گازي بين ۳2 تا ۵2 درجه سانتيگراد ضروري است.

همچنين اســتفاده نكردن از لوازم پرمصرف برقي مانند اتو، لباسشويي، ظرفشويي و جاروبرقي بهطور همزمان با كولر يا وســايل سرمايشي به ويژه در ســاعات اوج بار و خاموش كردن المپهاي اضافي و استفاده از روشنايي طبيعي در روز (صرفهجويي در مصرف برق) ميتواند كمك شاياني به تداوم برقرساني به همه مشتركين در سراسر كشور كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.