تالش براي عاديسازي صادرات به چين

Jahan e-Sanat - - NEWS -

«جهانصنعت»- از ديرباز تاكنون همواره كشورهايي بودهاند كه صنعت پتروشيمي ايران را تحتالشعاع تصميمهاي غلط و ناجوانمردانه خود قرار دادهاند و به اصطالح چوب الي چرخ پيشرفت اين صنعت حياتي گذاشتهاند.

قبال امارات و چين بودند كه با سوءاستفاده از شرايط نابسامان اقتصاد و صنعت ايران موجب اخالل در روند صحيح صادرات محصوالت پتروشيمي ميشدند كه اين رفتارها در برهههايي موجب فشار مضاعف و بيهوده به صنعت ما ميشد.

مدتي گذشت و با روي كار آمدن دولت جديد و اقدامات مثبت آن، برخي موانع از سر راه مسير پيشرفت از بين رفت تا چندي پيش تركيه مانند برخي از ادوار گذشته بازهم دست به اقداماتي حساسيتبرانگيز زد.

اوايل مردادماه امسال بود كه صادرات محصوالت مختلف از جمله محصوالت پتروشيمي ايران به تركيه دچار مشكل شد و حتي در مدتي شاهد توقف كامل اين جريان بوديم. مشــكل از اينجا ناشي ميشود كه گمرك تركيه ترخيص كاالهاي مبدا ايران را متوقف و واردات را به دريافت اصل فاكتور تاييدشده توسط كنسولگري تركيه در ايران مشروط كرده بود.

طبــق معمول بازار شــايعات در رابطه با اين موضوع داغ شــد و پس از توقف چندروزه صادرات محصوالت پتروشــيمي به تركيه كه ناشــي از تصميم گمرك اين كشــور بود، برخي از منابع خبري و رسانهها، موضوع تحريم خريد محصوالت پتروشيمي ايران و حتي بلوكه شدن و حبس پول پتروشيميهاي ايران در تركيه را مطرح كردند كه بررسيها، نشاندهنده عدم صحت اين ادعاهاست.

در همين حال انجمن كارفرمايي پتروشــيمي از آخرين وضعيت صادرات محصوالت پتروشــيمي به تركيه و چين خبر داد و اعالم كرد كه صادرات به تركيه به روال عادي بازگشته و روند صادرات به چين نيز با پيگيريهاي مستمر به روندي معقول رسيده است.

انجمنصنفيكارفرماييصنعتپتروشيميدرخصوصحبسپولپتروشيمي در تركيه اعالم كرد عدم شناخت و درك صحيح مشكالتي كه بعضا در مسير صادرات محصوالت پتروشيمي ايجاد ميشود نهتنها كمكي به حل مشكالت نخواهــد كرد بلكه ميتواند تاثيرات نامطلوبــي را بر روند صادرات محصوالت پتروشيمي بگذارد كه گاهي جبران آن را مشكل خواهد كرد.

مشكل اخير و موقت پيشآمده در روند صادرات محصوالت پتروشيمي به هيچ عنوان بهمعناي حبس پول پتروشيميها در تركيه نبوده و با پيگيريهاي صورتگرفته، مشكل تاييديه كنسولي فاكتورهاي صادركنندگان پتروشيمي در حال حاضر حلوفصل شده و روند صادرات به حالت عادي بازگشته است.

با پيگيريهاي صورتگرفته از دســتگاههاي ذيصالح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گمرك جمهوري اسالمي ايران مشخص شده است كه اقدام گمرك تركيه به هيچ عنوان يك اقدام متقابل نبوده اســت و دولت جمهوري اسالمي ايران چنين محدوديتي را براي صادركنندگان كشور تركيه ايجاد نكرده است.

محدوديتهاي صادرات پتروشــيمي در چين نيز با پيگيريهاي مستمر انجامشده و با كمك بانك مركزي، وزارت خارجه و سازمان سرمايهگذاريهاي خارجي و اين انجمن تا حدود زيادي مرتفع شــده و صادرات به چين به روال معقولي بازگشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.