جذب ۵۱ ميليارد دالر سرمايه خارجي تا پايان سال69

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون مديرعامل در توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران از احتمال جذب تا ۵۱ ميليارد دالر سرمايه خارجي تا پايان امسال خبر داد و گفت: با امضاي قرارداد فاز ۱۱پارسجنوبي، چارچوب كار براي ساير قراردادها آماده شد.غالمرضا منوچهري درباره امضاي قرارداد توسعه فاز۱۱ پارسجنوبي افزود: براي امضاي اين قرارداد، تالش زيادي شــد اما ميتوان گفت با اين گام، مشكالت بسياري رفع شد.منوچهري ادامه داد: با امضاي قرارداد فاز ۱۱پارسجنوبي براي اجراي ساير طرحها، ريلگذاري شد و اكنون چارچوب كار براي ساير قراردادها آماده شده است.وي درباره روند اجراي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان گفت: برگزاري مناقصه توسعه اين ميدان در حال طي روند اداري و اجرايي است.معاون مديرعامل در توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ابراز اميدواري كرد كه اين طرح تا پايان امسال نهايي شود.چندي پيش علي كاردر، معاون وزير نفت نيز گفت: توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي، ميدان آزادگان و اليه نفتي پارسجنوبي در اولويت صنعت نفت قرار دارند و تمايل داريم قراردادهاي مربوط به آنها زودتر به امضا برســد. دوازدهم تيرماه نخستين قرارداد جديد نفتي در پساتحريم بين شركت ملي نفت و كنسرسيوم بينالمللي به رهبري شركت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي امضا شــد.ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي چهار ميليارد و ٠٠٨ ميليون دالر است كه با به ثمر رسيدن آن، روزانه ۶۵ ميليون مترمكعب (معادل دو ميليارد فوت مكعب) به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي پارسجنوبي مشــترك با قطر افزوده ميشود.اين قرارداد، نخستين قرارداد در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي است كه پس از لغو تحريمهاامضاشد.براساساينقرارداد،يككنسرسيومبينالملليبهرهبري توتال فرانسه ايجاد شده است كه شاخه بينالمللي شركت ملي نفت چين و پتروپارس ايران اعضاي ديگر آن را تشكيل ميدهند.سهم توتال بهعنوان رهبر اين كنسرسيوم در اين قرارداد ۱/٠۵ درصد است. شاخه بينالمللي شركت ملي نفت چين و پتروپارس ايران نيز به ترتيب ٠۳ و ۱9/9 درصد سهم دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.