ساخت پااليشگاه به منظور فروش بلندمدت نفتخام

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير نفت كشــورمان از عالقهمندي ناميبيا براي همكاري در حوزه اقتصادي با ايران و كمك شــركتهاي ايراني در زمينه توســعه ميدان گازي در اين كشور آفريقايي خبر داد.به گزارش وزارت نفت، بيژن زنگنه در ديدار با آنتوني نوجوما، وزير اصالحات ارضي ناميبيا محور اين ديدار را عالقهمندي اين كشور براي همكاري با ايران عنوان كرد و گفت: اين مقام آفريقايي اعالم كرد ناميبيا تاكنون با ايران همكاري سياسي داشته است و اكنون خواهان توسعه روابط اقتصادي با ايران هستند و ما هم استقبال كرديم.وي افزود: وزير اصالحات ارضي ناميبيا در اين ديدار با اشــاره به كشف يك ميدان گازي در اين كشور اعالم كرد در اين زمينه خواستار كمك ايران براي توسعه آن هستند و ما از آنها خواستيم اطالعات ميدان را براي ايرانيها بفرستند تا پس از بررسي، بخشخصوصي ايران در اين زمينه فعال شود.وزير نفت درباره اينكه ناميبيا پيشتر خواستار مشاركت ايرانيها در ساخت پااليشگاه در اين كشور آفريقايي بود، توضيح داد: در اين زمينه بحثي نشد. به طور مطلق سياست ساخت پااليشگاه را در خارج از كشور نداريم اما به سرمايهگذاري در خارج از كشور براي ايجاد امنيت تقاضــا توجه داريم.زنگنه ادامه داد: دولت و وزارت نفت در اين زمينه از طريق پرداخت وام با محوريت صندوق توســعه ملي به بخشخصوصي كمك ميكند. ساخت پااليشگاه در جاهايي كه براي ما اهميت دارد براي ايجاد امنيت و فروش بلندمدت نفتخام در آينده است نه براي فروش فرآورده و سود حاصل از آن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.