حضور بيطرف در وزارت نيرو قطعي شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جابهجاييحميدچيتچيانازطبقهدوازدهمساختمانشيشهايوزارت نيرو قطعي شده تا بار ديگر حبيباهلل بيطرف بر صندلي وزارت نيرو تكيه بزند.به گزارش ايسنا، در حاليكه از هفته گذشته و با اظهارنظر چيتچيان كهگفتهبود«برادرانبسياريهستندكهجايمادركابينهبعديبنشينند» گمانهزني درباره جانشينان وي شدت گرفته بود و درحالي كه محتملترين گزينه براي اين جانشيني حبيباهلل بيطرف، وزير نيرو دولت اصالحات بود، اينگزينهبهزوديازسويرييسجمهوربهمجلسمعرفيخواهدشد.برخي منابع در روزهاي اخير گفته بودند كه بيطرف در وزارت نيرو حاضر شده و جلساتي را با برخي مسووالن اين وزارتخانه نيز برگزار كرده است.درحالي كه برخي تصور ميكردند رييسجمهور روز گذشته و درجريان مراسم تحليف، ليست وزراي پيشنهادي خود را تقديم مجلس كند، اين اتفاق نيفتاد و به نظر ميرسد رييسجمهور قصد دارد از مهلت قانوني خود براي تعيين وزراي كابينه دوازدهم استفاده كند.حبيباهلل بيطرف، وزير نيرو در دولتهاي اول و دوم دولت اصالحات بوده است. وي در سال ۵۶۳۱ و در زماني كه دولت با نخستوزير اداره ميشد، استاندار يزد بود و در دولت هشتم در ستاد ائتالف اصالحطلبان عضويت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.