تيراندازييكسربازدرپادگانكهريزك3 كشتهو21 مصدومبرجاگذاشت تيراندازكشتهشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بعدازانفجاردومينمعدنزغالسنگدرسالجاريمديركلمعادنغيرفلزي وزارت صنعــت، معدن و تجارت علت حادثه معدن ديزين كال را تجمع گاز و جرقههاي به وجود آمده حين حفاري اعالم كرد.

به گزارش ايسنا، در پي وقوع انفجار در معدن زغالسنگ ديزين كالي نور استان مازندران كه دو نفر در اين حادثه كشته و زخمي شدند، سيفاهلل اميري، مديركل معادن غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارشهاي كلي كه تاكنون از اين حادثه به وزارتخانه واصل شده است، گفت: اين انفجار شنبهشب اتفاق افتاد كه بررسيها نشان ميدهد به احتمال زياد معدنكاران در حين حفاري به يك مخزن گاز طبيعي رسيدند كه به خاطر جرقههاي ادوات حفاري دچار انفجار مهيب شد.

وي با اشاره به ابعاد انساني حادثه گفت: در اين معدن ۸۱ نفر كار ميكنند كه بر اثر اين حادثه يك نفر كه احتماال تبعه افغان بوده و از شرايط قانوني فعاليت اين كارگر در آن واحد معدني اطالعي در دست نيست به خاطر سوختگي باال درگذشت و يك نفر ديگر نيز زخمي شد.

در حالي كه بعد از اتفاق تاسفبار معدن زغالسنگ زمستان يورت آزادشهر گلستان وزير صنعت، معدن و تجارت دستور قاطعي را مبني بر لزوم رسيدگي به وضعيت استاندارد معادن زغالسنگ و بازرسي فوري از همه واحدهاي معدني صادر كرد، هادي حميديان، رييس سازمان مهندسي معدن استان مازندران با اشارهبهاينكهاينمعدنازتهويهطبيعياستفادهميكرد،اظهاركرد:متاسفانهاين واحد از واحدهايي بود كه تهويه طبيعي داشت و اين موضوع خالف قانون است چراكه براساس قانون بايد تمام واحدهاي معدني زيرسطحي از تهويه موضعي و فن براي جابهجايي هوا استفاده كنند زيرا بستر تمام حوادث به وقوع پيوسته در معادن زغالسنگ تجمع گاز است و اگر تهويه مناسبي در معادن برقرار باشد، ضريب وقوع حادثه به شدت كاهش مييابد.

وي ادامه داد: همانطور كه حادثه اخير نيز نشان داد انفجار گاز تجمع كرده حينكارباعثشدتلفاتجانيومالياتفاقبيفتدگرچهماازاينميترسيديمكه ابعاد حادثه در اين معدن بسيار شديدتر از موردي كه پيش آمده، باشد.

حميديان در رابطه با اين معدن حادثه ديده گفت: متاسفانه ميتوان گفت كه يكي از داليل اصلي وقوع حادثه در معدن ديزينكال نبود مسوول فني در اين معدن بود كه اين يك ايراد قانوني وارد بر صاحب معدن به شمار ميرود چرا كه از اسفندماه سال گذشته مالك معدن درخواستي براي معرفي مسوول فني به آن معدن ارائه نكرد و همين موضوع باعث شد گزارشي از اين معدن به دست ما نرسد و بايد در نظر داشت كه اگر مسوول فني در اين معدن حضور داشت حداقلهاي قانوني در آن رعايت ميشد و اين حادثه تلخ رخ نميداد. ديزينكالازمعادنيبودكهبايدتعطيلميشد رييس سازمان مهندسي معدن استان مازندران با بيان اينكه اخيرا بازرسي جامعي از واحدهاي معدني زغالسنگ استان صورت گرفته است، گفت: بعد از اتفاق تلخي كه براي معدن زغالســنگ زمستان يورت آزادشهر افتاد، وزير صنعت، معدن و تجارت دستور قاطعي براي بازرسي از منابع زغالسنگ دادند كه با اهتمام نظام مهندسي معدن ايران در كنار كمبود بودجهاي كه وجود داشت از ۰۵ معدن زغالسنگ استان بازرسي شد كه براساس پروسه تعريف شده ارائه گزارش نهايي از اين معادن تا شش ماه به طول ميانجامد. اما گزارشهاي ابتدايي از معدن زغالسنگ حادثه ديده شهرستان نور نشان ميدهد اين معدن به خاطر شرايطي كه داشته در ليست معادني بود كه قرار است پيشنهاد تعطيلي آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود. حميديان با اشاره به وضعيت معادن استان گفت: از۰۵ معدن زغالسنگ استان۲۲ معدن فعاليت دارند. گرچه هنوز گزارش نهايي از آخرين بازديدها توسط كميته فني ارائه نشده است اما براساس تجربياتي كه وجود داشته و گزارشهاي اوليه رسيده ميتوان گفت كه۰۳ درصد از معادن فعال در وضعيت ايمن در حال فعاليت هستند،۰۴ تا۰۵ درصد از معادن فعال در شرايط حادثهخيز قرار دارند كه به خاطر وضع بد تهويه يا ديگر مسايل غيرايمنيميتوانندپيامدهايماليوجانيرارقمبزنند.همچنين۰۲ تا۰۳ درصد ازمعادنديگرنيزبهخاطركمبودتجهيزاتوابعادكوچكاستفادهازتهويهبرايشان توجيه مالي ندارد كه همين امر ميتواند موجب حادثه شود.

مهر- ظهر ديروز يك ســرباز بــه ســوي همخدمتيهايش در كهريزك شليك كرد. تيراندازي در منطقه «شورآباد» بخش كهريزك رخ داد.

يك سرباز با اسلحه به سوي هم خدمتيهاي خود حملهور شده و يك سرگرد و دو سرباز را با ضرب گلوله از پاي درآورد و ۲۱ نفر ديگر را نيز زخمي كرد.

پــس از اين حادثــه نيروها به سرعت وارد عمل شده و طي اين درگيري سرباز مسلح را با شليك گلولــه هدف قرار دادند كه وي بر اثر جراحات وارده جان خود را از دســت داد. علت اين حادثه هنوز مشخص نيست و مسووالن در حال بررسي جزييات بيشتر هستند.

براساس اظهارات افراد محلي، تعــدادي از مجروحان اين حادثه بــه بيمارســتان هفتــم تير ري منتقل شدهاند.

يكــي از عوامــل اورژانــس بيمارســتان هفتم تير شــهرري ضمن تاييــد انتقــال مجروحان پــادگان نيروي هوايــي ارتش به بيمارســتان هفتم تير اظهار كرد: تعداد ۰۱ مجروح به بيمارســتان هفتم تير منتقل شــدند. تعدادي از اين افراد پــس از انجام درمان اوليه به بيمارستان «بعثت» انتقال يافتنــد و در حــال حاضــر هيچ مجروحي در بيمارستان هفتم تير باقي نمانده است.

بازپرس ويژه قتل دادســراي نظامي تهران در محل حادثه حاضر شد تا ضمن بررسيهاي ميداني و معاينات محلي گزارشات تكميلي را در اينباره تهيه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.