دولت پیگیر اجرا باشد

Jahan e-Sanat - - NEWS - شوراي شهر

گروه جامعه- همين هفته گذشته بود كه قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رد شدن طرح توزيع مواد مخدر دولتي توسط مجلــس خبر داد. همان روز كه اين خبر اعالم شد، «جهانصنعت» در بررسي خود عنوان كرد هنوز نمايندگان مجلس و كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر كه حامي توزيع مواد مخدر دولتي است، اظهارات مويدي درخصوص رد طرح در مجلس را تاييد نكردهاند. همين مساله موجب شــد محمد كاظمي، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايــي از تصويب طرح توزيع مواد مخــدر دولتي در اين كميســيون خبر دهد و در واكنش به اظهارات قائممقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبني بر رد شــدن طرح توزيــع مواد مخدر دولتــي در مجلس، ضمن تكذيب اين اظهارات عنوان كند: دولت موظف است به منظور كاهش مصرف مواد مخدر، درمان معتادان و جلوگيري از آســيبهاي اجتماعي ناشي از استعمال مواد مخدر از طريق شناسايي معتادان و تامين نياز آنها به نفع صحيح رابطه مصرفكنندگان مواد مخدر و قاچاقچيان را پس از الزماالجرا شــدن اين قانون قطع كند. اين اظهارنظر در حالي صورت ميگيرد كه بسياري از كارشناسان حوزه اعتياد معتقدند اجراي طرح توزيع مواد مخدر دولتي امري اســت كه نكات مثبت آن بيش از نكات منفي آن است و حاال هم كه نماينده مجلس تصويبكننده اين طرح بر لزوم اجراي آن توسط دولت تاكيد كرده است، نشان ميدهد اظهارنظر قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر شخصي بوده و طرح اصال در مجلس نهتنها رد نشده بلكه تصويب هم شده است.

كاظمي در گفتوگو با ايلنا خاطرنشان كرده: آييننامه اجرايي اين تبصره با پيشــنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تاييد رييس قوه قضاييه حداكثر ظرف شش ماه تهيه و قابل اجرا خواهد بود. اين طرح تصويب شــده اســت و براساس آييننامه آن كه در دست بررسي است، قابل اجرا خواهد بود. بر اين اساس دولت موظف شده مواد مخدر مورد نياز را در مراكز خاص و با شيوههاي مطالعهشده در اختيار افراد قرار دهد. البته اين كار نيز بايد براساس آييننامه صورت گيرد.

وي در واكنش به اظهارات قائممقام دبيركل ســتاد مبارزه با موادمخدر مبني بر رد شــدن طرح توزيع مــواد مخدر دولتــي در مجلس تاكيد كرد: زماني كه قانوني در مجلس تصويب ميشود، همه نهادها بايد با همكاري هم آن را اجرا كنند.كاظمي همچنين درخصوص مبحث چالشبرانگيز ديگر در حوزه مواد مخدر يعني در رابطــه با اليحه تعديل مجازات قاچاقچيان مواد مخدر عنوان كــرد: كليات آن در صحن به تصويب رسيده است. در اين اليحه دو ماده تصويب شده است؛ اول اينكه فروش بيش از ۰۵ كيلوگرم ترياك و دو كيلو هروئين مجازات اعدام دارد اما در مورد وضعيت موجود و كســاني كه پرونده آنها در حال رسيدگي است بايد بگويم اگر اتهام آنها فروش بيش از ۰۰۱ كيلوگرم ترياك نباشد، فروش دو كيلوگرم هروئين يا نگهداري تا پنج كيلوگرم از اين مواد را در پرونده داشته باشند در صورتي كه سابقه محكوميت بيش از دو سال به علت جرائم مواد مخدر نداشته باشند، اعدام نميشوند و به ۰۳ سال حبس يا حبس ابد محكوم ميشوند.

60 درصد معتادان، «ترياك» و مشتقات آن را مصرف ميكنند

از سويي ديگر رييس مركز توسعه، پيشگيري و درمان اعتياد ســازمان بهزيستي كشور روز گذشته اعالم كرده: ۶۵ تا ۰۶ درصد معتادان از ترياك و مشتقات آن استفاده ميكنند و مشتقات حشيش، هروئين و كراك در رتبههاي بعدي و شيشــه در رتبه چهارم مصرف قرار دارد. اين رقم ميزان مصرف ترياك در كشور كه به موقع اعالم شده است، نشان ميدهد تا چه حد طرح توزيع مواد مخدر دولتي البته به شكل صحيح و بيواسطه و با كوتاه كردن دست دالالن ميتواند طرحي مفيد براي تعديل مصرف مواد مخدر و مصرف حسابشده مخدر ترياك باشد و مهم است كه اين شيوه كنترل شود تا باعث كاهش مصرف اعتياد و كاهش قاچاقچيان هم شود.

فريد براتي همچنيــن درخصوص آخرين وضعيت اعتياد در كشور اظهار كرد: طبق آخرين بررسي از سال ۲۹ تا ۴۹ سه درصد از جمعيت ۴۱ تا ۰۶ سال كشور معتاد هستند كه بيشترين تعــداد مصرفكنندگان مرد هســتند. تعداد مصرفكنندگان مســتمر در كشور دو ميليون و ۸۰۸ هزار نفر برآورد شــده است. همچنين الزم به ذكر است كه تغيير رتبه مصرف شيشه از دوم به چهارم نشاندهنده موثر بودن اجراي برنامههاي پيشگيري از اعتياد توسط سازمان بهزيستي است.

وي با بيان اينكه گروه سني ۸۲ تا ۵۳ سال بيشترين افراد درگير با مساله اعتياد هستند، بيان كرد: ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر در مردان ۲۲ تا ۳۲ سال است.

همچنين بــه گفته رييس مركز توســعه پيشــگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در حال حاضر نزديك به ۰۰۸ هزار نفر در سيستم درمان اعتياد به صورت سرپايي، بستري و.. درمان ميشــوند به طوري كه سال گذشته در درمانهاي مختلف اعم از سرپايي و بستري و كاهش آســيب، ۰۰۵ هزار نفر از بهزيستي خدمات گرفتند.

وي خاطرنشــان كرد: در ســال گذشته در پيشگيري از اعتياد به بيش از ۰۱ ميليون نفر خدمات ارائه شــده و تالش اين است كه طبق برنامه ششم توسعه كه هر سال بايد ۰۲ درصد كاهش در شــيوع اعتياد صورت گيرد، اين امر محقق شود.

با اين وضعيت آماردهي از اعتياد و مصرف باالتر ترياك در ميان معتادان، بررســي هرچه سريعتر توزيع موادمخدر دولتي ترياك با لحاظ كردن همه نظرات كارشناســي و برنامهريزي شــده و ايجــاد زيرســاختهاي مناســب را ضروريتر ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.