دستكاري در بودجه۶۹ شهرداري تهران و عدم پاسخگويی كميسيون بودجه

Jahan e-Sanat - - NEWS - حادثه تلخند

رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران گفت: در آخرين روزهاي فعاليت رسمي بهعنوان نماينده مردم تهران در شوراي شهر همچنان پيگير تخلفات كميسيون برنامه و بودجه در زمينه دستكاري بودجه مصوب صحن هستيم اما اين در حالي است كه با اين وجود، رييس كميسيون برنامه و بودجه تالشي براي پاسخگويي نميكند.

مجتبي شاكري در گفتوگو با ايسنا ضمن اشاره به مكاتبه خود با هيات رييســه شوراي شهر در هفته گذشته گفت: از اواخر اسفندماه در جريان دستكاري بودجه مصوب صحن قرار گرفتم و با بررسي رديفهاي مربوط به ماموريتهاي فرهنگي و اجتماعي، دريافتم كه نسخه تاييدشده از سوي فرمانداري با نسخه نهايي كه در صحن براي آن رايگيري شد، تفاوت دارد. اين موضوع را ابتدا از طريق مكاتبه رسمي با هيات رييسه و روساي كميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي و برنامه و بودجه در ميان گذاشــتم. اما با وجود اينكه كميسيون فرهنگي و اجتماعي هم بروز چنين تخلفي را تاييد كرد، عليرضا دبير به عنوان رييس كميسيون برنامه و بودجه آن را نپذيرفت و به جاي توضيح درباره بندبند نامه كه به تفكيك به دستكاريهاي خودخواسته اشاره كرده بود، طي پاسخي كوتاه مدعي شد كه طبق توافق در كميسيون تلفيق، اين تغييرات را اعمال كرده است اما آنچه واقع شد، غير از اين بود.

او ضمن غيرقابل قبول دانستن پاسخ دبير به لحاظ حقوقي و نيز تطبيق با واقعيتي كه در زمان تصويب بودجه اتفاق افتاد، گفت:كميسيونفرهنگيواجتماعيباتوجهبهبرنامهپنجساله دوم و برش يكساله آن در سال ۶۹ در كنار گزارشها، بازديدها و پايشهاي صورتگرفته، مصوبات خود را با برگزاري جلسات فشرده با كارشناسان و دستاندركاران اجرا مكتوب و نهايي براي كميسيون بودجه ارسال كرد. هر گونه حذف، جابهجايي و دستكاري در مصوبات كميسيون تخصصي بدون اخذ مصوبه جديد از كميسيون غيرقانوني بوده و تعرض كميسيون برنامه و بودجه به حقوق كميسيون تخصصي است.

رييس كميته فرهنگي شــوراي شهر تهران در خصوص ادعاي دبير مبني بر تغيير مجاز بودجه در كميسيون تلفيق، توضيحداد:پسازارسالمصوباتكميسيونفرهنگياجتماعي با تشكيل كميسيون تلفيق تاريخ۴۲ بهمن سال گذشته، بحث كاهش ۰۵۳ ميليارد توماني بودجه حوزه ماموريت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مطرح شد. با نظر رييس و ديگر اعضاي كميسيون به اعمال اين رويه نسبت به حذف برخي پروژهها و برنامهها اعتراض شد.

شاكري عنوان كرد كه دبير در توضيحاتي اطمينان داد پروژهها و برنامههاي شما تغييري نخواهد كرد بلكه حقوق و دســتمزدي كه به عنوان بودجه جاري محسوب ميشود، كاهش خواهد يافت و ما براي شفافســازي، آن را از بودجه شما خارج كرديم.

رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران گفت: برخالف وعده دادهشده دستكاريهاي متنوعي در بودجه فرهنگي و اجتماعي صورت گرفت كه جــداول آن را براي تنوير افكار عمومي منتشر ميكنم.

وي در ادامه خاطرنشــان كرد: درباره اســتناد دبير به مصوب بودن بودجه توسط شورا كه آميخته با نوعي ابهام اســت و مسووليت را برعهده همه اعضاي شورا ميگذارد، بايد گفت مطابق فرآيند تعريفشده پس از كار تخصصي در كميســيون مربوطــه و بعد از توافق در كميســيون تلفيــق، تصويب بودجه در صحن بــا اعتماد به خروجي كميســيون تلفيق بوده و در زمان كوتاه بدون مراجعه به جداول و فهرست مطول پروژهها و برنامهها و ماموريتها اتفاق ميافتــد و مبناي تصويب شــورا، توافق نهايي در كميسيون تلفيق بوده است. اعتراض كميسيون و كميته فرهنگي، به دستكاري صورتگرفته بعد از پايان مذاكرات كميســيون تلفيق است كه موارد آن در ادامه به تفكيك اشاره ميشود.

شــاكري توضيح داد: حداقل ۲۱ مــورد از كد پروژههاي مرتبط با حوزه فرهنگي و اجتماعي مندرج در پيوست مصوبه بودجه سال ۶۹، در اليحه بودجه از سوي شهرداري ارائه نشده بود و در زمان بررسي بودجه هم مورد تقاضا نبوده است ولي در پيوست مصوبه بودجه مشاهده ميشود. معلوم نيست اين رديفها اصال از چه مسيري وارد بودجه شده و چگونه مورد تصويب قرار گرفته است؟

وي ادامه داد: تطبيق حداقل ۶۵ كد پروژه مرتبط با حوزه فرهنگي و اجتماعي مندرج در پيوست مصوبه بودجه سال ۶۹ با جمعبندي نهايي در جلسه رسمي كميسيون فرهنگي نشان داد كه تعداد زيادي از كد پروژهها كه به دليل محدوديت سقف بودجه به صورت توافقي تعديل شده بود يا ضرورتي به تخصيص اعتبار نداشته و توسط اين كميسيون حذف شده بود، مجددا در بودجه ابالغي قيد شده است.

رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران گفت: از ديگر موارد تغيير در بودجه كه آنها را احصا كردهام شامل تعدادي از كدپروژههاستكهبهدليلضرورتاجرادركميسيونفرهنگي و اجتماعــي، مورد تصويب قرار گرفته بود اما با حذف كامل مواجه شده و در بودجه ابالغي لحاظ نشده است.

شاكري با بيان اينكه در نخستين سال دوره نمايندگي شــوراي چهارم و در تنظيم نهايي برنامه پنجســاله دوم شــهرداري تهران نيز دستكاريهايي از اين دست صورت گرفت كه كميته فرهنگي در تطبيق نسخه مصوب شورا با نســخه ابالغي موارد ۷۱گانه آن را برشمرد و خواستار پيگيري رييس كميســيون فرهنگــي و اجتماعي براي دريافت پاسخ شد، تصريح كرد: اما متاسفانه آن زمان هم با وجود تكرار چند باره درخواســت، پاسخي از كميسيون برنامه بودجه دريافت نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.