كليپ اخاذي از دستفروشان مربوط به «اراذل و اوباش معبر فروش» است

Jahan e-Sanat - - NEWS - رویداد

درحالي كه چند روزي است در شبكههاي اجتماعي فيلمي با عنوان اخاذي از دستفروشان توسط نيروهاي شهربان شهرداري تهران دست به دست ميشود، مدير روابط عمومي شهربان شهرداري تهران با رد اين ادعا، اين كليپ را كه در آن فردي با لباس شخصي و نه لباس ماموران شهربان شهرداري تهران اقدام به اخاذي ميكند، متعلق به مدتها قبل دانست و گفت: اين كليپ مجدد در جهت تخريب شهرداري و شهردار تهران در زمان انتخابات رياست جمهوري منتشر شد و متاسفانه در روزهاي اخير بار ديگر توسط افرادي كه مقاصدي چون تخريب شهرداري تهران را دنبال ميكنند در شبكههاي اجتماعي منتشر شده اما اين اخاذي از دستفروشان مربوط به اراذل و اوباش معبر فروش است.

محمدصادق زماني، مدير روابط عمومي شهربان شهرداري تهران در گفتوگو با ايسنا گفت: اين روزها مجددا كليپي در فضاي مجازي در حال بازنشر است كه در آن چند نفر كه هيچ ارتباطي با شهرداري و نيروهاي انضباط شهري(رفع سدمعبر)ندارندبهناممامورانانضباطشهريدرحالدريافتوجهازدستفروشان هستند.همچنينعدهايهمياناآگاهانهياآگاهانهبازيرپاگذاشتنانصافوصداقت، با درج زيرنويسهاي كذب در ذيل اين كليپ، خط و ربط اشخاص متخلف در آن را به شهرداري نسبت ميدهند.

زمانيبابياناينكهطبيعتاحقپيگيريقضاييدراينخصوصبرايشهربان شهرداري تهران محفوظ است، اظهار كرد: اين كليپ از نظر برهه زماني، قديمي است و بازنشر آن در زمان فعلي با اهداف سياسي و تخريبي صورت گرفته است. اين كليپ پيش از انتخابات رياستجمهوري۶۹ با هدف تخريب مديريت شهري و يكي از كانديداها پخش شد.

ويادامهداد:افراديكهدراينكليپبالباسشخصيازدستفروشانطلبوجه نقدميكنندهماناراذلواوباشخيابانفروشومعبرفروشهستندكهبازورگويي و قلدري اقدام به فروش و اجاره معابر عمومي و پيادهروها به دستفروشان ميكنند و از اين راه، مبالغ كالني به جيب ميزنند. اين كالهبرداران و زورگيران براي موجه جلوه دادن چهره خود، خود را به دروغ به شهرداري منتسب ميكنند.

زماني با بيان اين مطلب كه شبيه به اين رفتار متخلفانه را در مورد ارگانهاي ديگر نيز شاهد هستيم كه كالهبرداران به دروغ خود را مامور انتظامي، مامور بازرسي،پزشكو...معرفيميكنندتاپروژههايمجرمانهخودراعمليكنند،ادامه داد:طبيعتابرخوردانتظاميوقضاييبااينكالهبردارانبرعهدهنيرويانتظاميو قوهقضاييهاست.مديرروابطعموميشهربانشهرداريتهراندرادامهتوضيحداد: در اين كليپ، اراذل معبرفروش، لباس شخصي به تن دارند در حالي كه ماموران انضباط شهري در همه ماموريتهاي خود موظف به پوشيدن لباس فرم و نصب برچسب مشخصات خود هستند و به هيچوجه اجازه دريافت وجه از هيچكس را ندارند چراكه در غير اين صورت در كميته تخلفات و كميته انضباطي شهربان شهرداري تهران به تخلف نيروهاي خاطي رسيدگي شده و پس از محرز شدن تخلف، اخراج ميشوند. وي تاكيد كرد: يكي از داليل تاسيس شهربان از سوي مديريت شهري و شهردار تهران و طراحي لباس فرم مخصوص براي نيروهاي انضباط شهري، محدود كردن فعاليت اراذل خيابانفروش بوده است كه در حال حاضر به واسطه فعاليت شهربان، اقدامات مجرمانه اوباش معبرفروش نسبت به گذشته، كاهش قابل توجه داشته است.

زماني در پايان با اشاره به اينكه سامانه۸۸۸۱ با هدف رسيدگي به كمكاري يا تخلف كاركنان شهرداري تهران در دوره قاليباف طراحي شده است، خاطرنشان كرد:ازشهروندانفهيمودستفروشانمحترمدرخواستميشوددرصورتمواجهه با اراذل خيابانفروش، بالفاصله به مراجع انتظامي اطالع دهند چراكه برخورد با اين قانونشكنان برعهده مراجع انتظامي و قضايي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.