مجلس منحل ميشود محبوب من!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اميرحسينميراسماعيلي-روزشنبهمراسمتحليفحسن روحاني در مجلس برگزار شد محبوب من اما آنچه در صدر اخبار ايرانوجهانقرارگرفتحضورموگرينيدرتهراننبودبلكهنحوه برخوردنمايندگانمجلسمانباايشانبود.اصالماهمهچيزمان با همه جاي دنيا بايد فرق كند محبوب من. چرا؟ چون ما خيلي خاصيم، چون ميدرخشيم و الماسيم. حاال بيا پيشبيني كنيم كهاگرچندنفرازخانمهايسلبريتيهمدرمراسمتحريفحضور داشتندچهاتفاقاتيميافتاد:

يكم:باحضورشكيرا،عليرضارحيميبهخودنارنجكميبندد و فرياد ميزند كه هركس به شكيرا نزديك شود خودم را منفجر ميكنم و در انتها نيروهاي نظامي مجبور به مداخله ميشوند.

دوم: به محض ورود جودي فاستر، مصطفي كواكبيان غش ميكند. پس از نيم ساعت با سالم و صلوات به هوش ميآيد و با ديدن جودي فاستر كه باال سرش ايستاده دوباره غش ميكند و اين بار به كما ميرود.

ســوم: نيكول كيدمن وارد مجلس ميشود و ميبيند كه همه خوابيدهاند. سوال ميكند كه جريان چيست، احمد مازني از پشت صندليها بيرون ميآيد و قرصخوابيكهبهنمايندههاخوراندهبودرابهخانمكيدمننشان ميدهد و با هم از كادر خارج میشوند.

چهارم:نانسيعجرمبهمحضپايينآمدنازپلكانهواپيمابا استقبالگرماقبالمحمديانمواجهميشودومحمديانازگربهاي در خانهاش ميگويد كه شبها ساكسيفون ميزند و نانسي هم براي ديدن آن گربه سوار ماشينش ميشود.

پنجم: كيم كارداشيان وارد مجلس ميشود، مجلس منحل ميشود.

در راه كه ميآيي سري به مجلس بزن محبوب من. نه نه غلط كردم، يكراست بيا منزل و نمايندگان را بيخيال شو. يك موقع ديدي آنها تو را با مهمانان خارجي مراسم تحليف اشتباه گرفتند و حاال خر بيار باقالي بار كن. برگرد بيا منزل قربانت شوم، قرمه سبزيپختمبرايت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.